+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Poznaj studia przypadków
zrealizowanych przez nas projektów


Nasze projekty mają charakter zintegrowany. Obsługujemy podmioty prywatne, oraz instytucje szeroko rozumianego sektora publicznego. Tylko w sektorze publicznym, pion naszych usług podzielony jest aż na osiem segmentów rynku, określanych przez nas branżami, które grupują tematycznie oferowane przez nas rozwiązania doradcze i badawcze m.in. dla instytucji sektora zabezpieczenia społecznego, służb mundurowych, ministerstw czy agencji rządowych i instytucji międzynarodowych. Poznaj wybrane projekty, które w okresie ostatnich lat, zrealizowaliśmy z w sektorze publicznym.IBC Advisory S.A. wykona Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

IBC Advisory S.A. wykona Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) pozwolą zgromadzić dane na temat podróży mieszkańców i przemieszczeń towarów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Tak szeroko zakrojone badania zachowań komunikacyjnych w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym po raz ostatni przeprowadzono w latach 2013 – 2014. Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce i stanowi istotny ośrodek gospodarczy, który mocno się rozwinął w ostatnich latach. Zjawiska rozwojowe są obserwowane także w gminach ościennych, ...
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Projekt: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów (edycja: 2022 rok) Ogólnopolski pomiar został przeprowadzony dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Badanie obejmowało pogłębioną diagnozę opinii i potrzeb klientów indywidualnych, instytucjonalnych, rodziców i dzieci, a także osób o szczególnych potrzebach. Ogólnopolskie badania objęły ponad 3000 osób. Przeprowadzone analizy umożliwiły opis modeli kształtowania popytu na usługi telefonii stacjonarnej, mobilnej, dostępu do internetu i świadomości ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2022 r. Celem naszych badań była pogłębiona śródokresowa ewaluacja działania Systemu Wczesnego Ostrzegania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), a w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027 Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2021 i 2022 r. Celem projektu była ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. W trakcie prac poddano ocenie efektywność kosztową, a także kompletność i użyteczność działań ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Projekt stanowił kontynuację działań zrealizowanych w ramach „Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki”. Druga cześć badania była dedykowana ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Dotyczył problematyki Smart Skills, czyli umiejętności dla gospodarki inteligentnej. Realizacja badań zgodnie z metodologią IBC Advisory S.A. oraz założeniami PARP umożliwiła identyfikację kwalifikacji istotnych dla inteligentnych specjalizacji, a także ocenę podaży i popytu oraz deprywacji w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje istotne dla ich rozwoju. Prowadzone ...
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Projekt: Opracowanie modelu kompetencji pracowników/funkcjonariuszy KAS Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Finansów w 2020 r. W ramach umowy: opracowany został model kompetencji pracowników KAS przeprowadzono pilotażową implementację modelu kompetencji przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników KAS opracowano plan wdrożenie modelu kompetencji. W celu realizacji projektu poddaliśmy analizie zgodnej z metodologią IBC Advisory S.A. szereg aktów prawnych i dokumentów strategicznych oraz materiałów dotyczących funkcjonowania ...
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt: Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej” zostało zrealizowane w 2019 r. Celem badania była kompleksowa ocena działań podejmowanych w ramach projektów konkursowych w ramach ...
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Projekt: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) był instrumentem wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone były na rozwój innowacyjnej ...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt: Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało IBC Advisory S.A. jako firmę, która dokona eksperckiej oceny wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki. W ramach ewaluacji oceniliśmy 14 programów sektorowych:  INNOTEXTILE (dedykowany włókiennictwu), INNOSTAL (sektor stalowy), GameINN (produkcja gier wideo), INNOSBZ (systemy bezzałogowe), ...
Centralny Ośrodek Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt: Wartościowanie stanowisk pracy Przedmiotem  projektu dla Centralnego Ośrodka Informatyki było wykonanie wartościowania wszystkich stanowisk pracy. Prace projektowe polegały na wykonaniu opisów stanowisk pracy  wraz z ich zwartościowaniem, zbudowaniem tabeli zaszeregowań, siatek płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników. W ramach pierwszego etapu prac wypracowano docelowy katalog stanowisk pracy, który porządkował zadania dla poszczególnych stanowisk oraz określał zakres odpowiedzialności. Wskazano również kluczowe kompetencje ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” Celem projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II (Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) PO IR było w trakcie realizacji kontraktu stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (priorytetów w obszarze B+R+I), ich weryfikacji i aktualizacji w procesie  przedsiębiorczego odkrywania oraz analizy ...
Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Projekt: Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum którym zarządzała firma doradcza IBC Advisory S.A., w skład którego wchodziła także Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacja Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt zrealizowany został w drugiej połowie 2016 roku. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Klient: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Projekt: Usługi badawcze i doradcze. Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu na potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim Projekt został zrealizowany w drugiej połowie 2022 r. W tworzenie raportu zaangażowani byli konsultanci Zespołu do spraw rozwoju rynków pracy w ramach Sektora Publicznego w IBC Advisory S.A., a także eksperci zewnętrzni z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem projektu była diagnoza potencjału zawodowego cudzoziemców ...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt: Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020 ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Projekt: Badanie diagnostyczno-prognostyczne pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy ...
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III) ...
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II) ...
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości ...
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnym” ...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej ...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej dla korpusu służby cywilnej ...
Polskie Koleje Państwowe SA

Polskie Koleje Państwowe SA

Projekt: Obsługa ramowa Grupy PKP w zakresie świadczenia usług badań marketingowych ...
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Projekt: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – diagnoza potrzeb i oczekiwać pracodawców ...
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem. ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Przeprowadzenie badania opinii publicznej (badania ilościowego oraz jakościowego) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”. ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Projekt: Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne ...
Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+” ...
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Projekt: Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu ...
Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: „Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” ...
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Projekt: Przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Opracowanie nowych rozwiązań systemowo-prawnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców ...
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Projekt: Strategia rozwoju zasobów ludzkich ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Monitoring, ewaluacja i ocena projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy” ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Benchmarking Parków Technologicznych ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej” ...
Komendant Główny Policji

Komendant Główny Policji

Projekt: Badanie stresu zawodowego w Policji wraz z opracowaniem programu profilaktyki stresu ...
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce ...
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Projekt: Badania dot. sposobu postrzegania i poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/CRZL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/CRZL

Projekt: Przygotowanie raportu „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011/2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy” wraz z organizacją konferencji promującej raport ...
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT ...

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas