Ministerstwo Gospodarki

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności systemu wyboru projektów i kryteriów w zakresie innowacyjności w ramach działania 4.4 i 4.5 PO IG w porównaniu do projektów zrealizowanych w poddziałaniu 2.2.1 SPO WKP”

W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki na Wykonawcę badania wybrano IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Celem głównym ewaluacji była ocena efektywności systemu wyboru projektów i kryteriów w zakresie innowacyjności w ramach Działań 4.4 i 4.5 PO IG, w porównaniu do Działania 2.2.1 SPO WKP z punktu widzenia zapewnienia wysokiego poziomu ich innowacyjności. Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie tworzenia działań 4.4 i 4.5 PO IG, kryteria wyboru projektów powinny gwarantować, iż wsparcie udzielane jest projektom o znacznie wyższym poziomie innowacyjności, niż miało to miejsce w przypadku  Poddziałania 2.2.1 SPO WKP. Ministerstwo oczekiwało od nas opracowania unikalnej metodologii realizacji badania, a także sformułowania rekomendacji zmian w systemie wyboru projektów, które wpłyną na wybór projektów najbardziej innowacyjnych w przyszłych okresach programowania.

Pierwsza faza badania opierała się na gruntownej analizie dokumentacji programowej i konkursowej ewaluowanych działań. Na badanie właściwe złożyły się techniki ilościowe oraz jakościowe, które posłużyły do zebrania obszernych danych od wszystkich interesariuszy badanych programów. Szczególnie wartościowym źródłem danych była dokumentacja projektowa obejmująca ponad 800 wniosków aplikacyjnych. Szeroko zakrojona analiza dokumentów umożliwiła zestawienie i porównanie wszystkich projektów pod względem innowacyjności zastosowanych rozwiązań. Do tego celu wykorzystano autorskie narzędzie analityczne opracowane przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Uzupełnieniem tych danych były informacje zebrane przy pomocy wysoce zróżnicowanych technik jakościowych.

Efektem końcowym projektu była całościowa ocena systemów wyboru projektów wraz z analizą zmian i modyfikacji wprowadzanych do nich w kolejnych rundach naboru. Eksperci IBC GROUP Central Europe Holding S.A. dokonali ewaluacji Poddziałania 2.2.1 SPO WKP oraz Działań 4.4 i 4.5 PO IG pod względem skuteczności wyboru projektów innowacyjnych. Dodatkowo zidentyfikowano mocne i słabe strony rozwiązań stosowanych do tej pory, w wyniku czego sformułowano rekomendacje o charakterze operacyjnym. Miały one formę precyzyjnych wskazań modyfikacji i usprawnienia systemu naboru projektów, a także dodania nowych elementów, które przyczynią się do wyboru bardziej innowacyjnych projektów w przyszłości. Wyniki przeprowadzonego badania stanowią silną podstawę do przeformułowania systemu naboru projektów w przyszłych Działaniach ukierunkowanych na wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw. Rezultat projektu przyczyni się do bardziej skutecznego i trafnego wydatkowania środków w perspektywie finansowej 2014-2020, a w efekcie będzie miał silny wpływ na wzrostu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.