Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Opracowanie, publikacja i dystrybucja do urzędów administracji rządowej Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej oraz wytycznych dotyczących jej wdrażania

W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów spółce IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w 2012 r. powierzone zostało opracowanie polityki szkoleniowej  w służbie cywilnej wraz z wytycznymi w zakresie jej wdrażania przez urzędy administracji rządowej. Dotychczasowy brak formalnej „polityki szkoleniowej” w służbie cywilnej stanowił istotną przeszkodę w rozwoju kompetencji kadry urzędniczej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

  • spotkania warsztatowe z dyrektorami generalnymi urzędów administracji publicznej, podczas których opracowano założenia polityki szkoleniowej
  • spotkania z przedstawicielami ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich oraz urzędów administracji zespolonej i niezespolonej podległym urzędom wojewódzkim w celu wypracowania szczegółowych zagadnień dla Polityki szkoleniowej oraz jej wytycznych w służbie cywilnej
  • badanie, mające na celu diagnozę rzeczywistości w zakresie  systemu szkoleń w administracji rządowej.

Uzyskane informacje pozwoliły na przeprowadzenie dogłębnej analizy potrzeb szkoleniowych, określenie sposobu planowania i realizacji szkoleń, jak i oceny ich efektywności. Wszystkie analizy i rezultaty zostały opracowane z uwzględnieniem specyfiki grup urzędów realizujących zróżnicowane zadnia.

W efekcie realizacji projektu  powstało opracowanie prezentujące jednolitą politykę szkoleniową, która porządkuje zasady identyfikacji potrzeb, planowania, organizacji i ewaluacji skuteczności szkoleń kadrowych w ramach całego Korpusu Służby Cywilnej.

Ostateczna wersja „Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej” oraz „Wytycznych dotyczących wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej” została opublikowana i rozdystrybuowana do 2300 urzędów administracji rządowej w Polsce. Realizacja projektu miała charakter pionierski i była unikatowa w skali kraju.