Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt: Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej” zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 r.

Celem badania była kompleksowa ocena działań podejmowanych w ramach projektów konkursowych w ramach Działania 2.18 PO WER w zakresie doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w dwóch obszarach: wdrażania w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – podatki i opłaty lokalne; oraz wdrażania w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – zarządzanie nieruchomościami, w szczególności  w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi.

Badanie dotyczyło realizacji Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ewaluacja objęła osoby zatrudnione w JST objętych wsparciem w ramach projektów (kierownicy oraz pracownicy komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami) oraz –w  ramach  grupy  kontrolnej –osoby zatrudnione w JST, które nie zostały objęte wsparciem oraz dotychczas nie wdrożyły rozwiązań oferowanych w ramach konkursów realizowanych w ramach Działania 2.18 PO WER. Trzecią grupą objętą badaniem byli przedsiębiorcy z terenów objętych wsparciem w ramach zrealizowanych projektów.

Opracowany na podstawie badania Raport końcowy zawierał szczegółowy opis wyników badania, wnioski i rekomendacje dotyczące analizowanych obszarów badawczych.