Karolina Drozdowicz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia – specjalizacja: komunikowanie społeczne).
Socjolożka, badaczka i analityczka.

Przed dołączeniem do IBC Advisory S.A. odbyła staż badawczy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współuczestnicząc w projekcie dotyczącym opracowania programu instrumentów wsparcia na podstawie metodologii service design. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała także współpracując z agencjami badawczymi wyspecjalizowanymi w badaniach rynku oraz badaniach
społecznych.

Autorka raportów badawczych w projektach takich jak: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (PARP), SMART PANEL II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarach: technologii produkcji wodoru nisko- i zeroemisyjnego, technologii nisko- i zeroemisyjnych w transporcie morskim oraz w konstrukcjach przybrzeżnych i nadbrzeżnych, technologii z zakresu robotyki i automatyzacji w przemyśle oraz technologii autonomicznych systemów transportowych (PARP), Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021- 2027 (UMWW). Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki gender studies, metodologii nauk społecznych, ruchów społecznych oraz deliberacji społecznej.

W IBC Advisory S.A. odpowiada za merytoryczną obsługę projektów. Uczestniczy w działaniach badawczych na każdym etapie procesów badawczych, przede wszystkim w projektowaniu badań i narzędzi badawczych, realizacji badań terenowych, analizie i interpretacji danych ilościowych i jakościowych, opracowywaniu raportów końcowych oraz formułowania wniosków i rekomendacji. Posiada doświadczenie we współpracy z największymi instytucjami administracji publicznej.

Karolina Drozdowicz

Obszary praktyki:

Badania społeczne i rynkowe, koordynacja projektów, client service
', '' ); ?>