+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Nota prawna

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna dostępnego pod adresem www.ibc-group.pl (zwanej dalej IBC GROUP SA lub Spółką) są zastrzeżone. Osoby korzystające z tego serwisu mają prawo do pobierania i dokonywania wydruku stron, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do IBC GROUP SA. Żadna część tego serwisu internetowego nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody IBC GROUP SA. Treść serwisu internetowego IBC GROUP SA służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej.


IBC GROUP SA na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. IBC GROUP SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy IBC GROUP SA. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu internetowego.

Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli. Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób na niniejszym portalu, zamieszczone tu znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do IBC GROUP SA lub spółek/podmiotów powiązanych kapitałowo.

Informacje podane na niniejszej stronie internetowej nie są wiążące. IBC GROUP SA nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której dostęp możliwy jest bezpośrednio z portalu Spółki. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że IBC GROUP SA ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową. Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

IBC GROUP SA nie świadczy drogą niniejszej strony usług i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania przez użytkowników witryny jakichkolwiek informacji w niej zawartych. Spółka nie odpowiada za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszej witrynie. IBC GROUP SA nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy czy pominięcia spowodowane zaniedbaniem lub jakąkolwiek inną przyczyną, ani za żadne, jakkolwiek spowodowane straty poniesione przez jakąkolwiek osobę polegającą na treści niniejszej strony internetowej. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą. Niniejsza strona może ponadto zawierać odnośniki do określonych ustaw i przepisów, które podlegają nowelizacji i stąd powinny być interpretowane wyłącznie w konkretnych okolicznościach, w których są cytowane. Informacje zamieszczane są bez uwzględniania jakichkolwiek zmian. IBC GROUP SA nie zapewnia ich kompletności, poprawności i aktualności, jak również nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie IBC GROUP SA wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku IBC GROUP SA, powiązane ze Spółką, ani też partnerzy, konsultanci lub pracownicy IBC GROUP SA lub spółek powiązanych z IBC GROUP SA nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej witrynie internetowej ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas