+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IBC Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331161, NIP 7010131084, REGON 141476957, której kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł /opłacony w całości/ („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres siedziba IBC GROUP Advisory S.A. w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, lub telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 22 250 18 39.
 3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Kamil Kozłowski z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres IBC Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1 lub telefonicznie.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://ibc-advisory.pl/#kontakt) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
 • ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 • Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: IBC Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych]

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

 1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Polityka ochrony danych osobowych i cookie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IBC Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331161, NIP 7010131084, REGON 141476957, której kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł /opłacony w całości/ („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail iod@ibc-advisory.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa lub na adres e-mail iod@ibc-advisory.pl lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 250 18 39.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:
  marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  b. planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww. działaniami marketingowymi – na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest optymalizacja działań marketingowych dotyczących produktów lub usług IBC Advisory S.A. promowanych przez Administratora oraz ewidencja prowadzonych działań marketingowych;
  c. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.
  d. tworzenia analiz i zestawień
 2. Wobec Pani/Pana będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również w następstwie profilowania. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z serwisów społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących do analiz statystycznych, w tym zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w szczególności takich jak m.in. Google Analytics, Facebook Pixel.

 [Okres przechowywania danych]

 1. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 2. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
 3. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

[Prawa]

 1. Przysługuje Pani/Panu:
  prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  b. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail iod@ibc-advisory.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w większości przypadku nie pozwalają na identyfikację w związku z czym, aby skorzystać z przysługujących praw Administrator może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.

 [PLIKI COOKIE]

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie na stronach internetowych oraz aplikacjach, które służą do identyfikacji urządzenia końcowego (dalej: „Witryny”).
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze lub innym urządzeniu za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Witryny) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny.
 3. Pliki cookie zawierają najczęściej:
  • nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
  • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny,
  • indywidualny numer.
 4. Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach Witryny jest Administrator.
 5. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez partnerów współpracujących z IBC Advisory S.A.
 6. Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji. W szczególności Witryna nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych lub innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są do:
  1.dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych oraz umożliwiają ulepszanie stron internetowych w zakresie ich budowy i zawartych w nich treści;
  3. dostarczania reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika, w tym wyświetlanych poza Witryną, a więc na innych stronach i w aplikacjach internetowych;
  4. utrzymania sesji Użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. Witryna stosuje:
  1.pliki cookies „sesyjne”, o charakterze tymczasowym, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. pliki cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia ich ważności lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.
  3. pliki cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. pliki cookies 2nd i 3rd party) – to dane pochodzące m.in. z innych stron internetowych i aplikacji, narzędzi i serwerów reklamowych, dostawców usług i partnerów współpracujących z właścicielem Witryny; ten rodzaj cookie pozwala na personalizację reklam – określenie preferencji i zwyczajów użytkowników i dostosowywanie do nich reklamy; pozwalają one również ocenić skuteczność działań reklamowych.
 10. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1.pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
  3. pliki cookies „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;
  4. pliki cookies „funkcjonalne”, przechowujące wybrane przez Użytkownika ustawienia np. wygląd strony internetowej itp.;
  5. pliki „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. Przeglądarki internetowe zasadniczo dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 12. Każdy Użytkownik Witryny może ograniczyć stosowanie plików cookie.
 13. W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny. Zmiany ustawień mogą prowadzić do automatycznej blokady obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
 14. Ograniczenie stosowania plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika może wpływać na niektóre funkcjonalności stron internetowych Witryny.
 15. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie przez Witrynę.
 16. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobach ich obsługi dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.
 17. Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści na Witrynie z nową datą.
 18. Przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu:
  1.Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:
  GOOGLE.COM/POLICIES/TECHNOLOGIES/PARTNER-SITES
  FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY/UPDATE
  2. Partnerzy reklamowi: Nasi partnerzy reklamowi tacy jak Adform, influency, Xaxis, Vendimob, Wirtualna Polska, DoubleClick, Criteo, RTB House, Index Exchange, OpenX itp. mogą używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące, oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam.
 19. Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści na Witrynie z nową datą.

Data aktualizacji: 01.09.2022r

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas