Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Przygotowanie raportu „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011/2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy” wraz z organizacją konferencji promującej raport


W wyniku zawartej umowy z jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, której wartość przekroczyła kwotę 1,1 mln PLN, zrealizowaliśmy badanie rynku pracy w Polsce pod kątem zatrudnienia imigrantów i mniejszości etnicznych dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Badanie zakończone zostało w grudniu 2014 r. Analiza tematyki badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, czy zrealizowanego w 2010 roku badania nt. „Systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy” dowodziła istnienia potrzeby podjęcia dyskusji na temat roli imigracji i polskiego modelu polityki imigracyjnej. W Polsce obserwowało się w okresie realizacji projektu, systematyczny wzrost odsetka cudzoziemców na rynku pracy. Z tego powodu celowe było dążenie do opracowania efektywnych rozwiązań z zakresu polityki imigracyjnej, aby z jednej strony zapewnić napływ cudzoziemców, którzy będą uzupełniali niedobory pracowników, a z drugiej zadbać, by ich zatrudnienie było legalne oraz mieli oni możliwość aktywnego zintegrowania się z polskim społeczeństwem. W ramach badania dokonano m.in.  przeglądu i analizy obecnych procesów emigracyjnych i imigracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów aktywizacji społeczno-zawodowej mniejszości etnicznych, imigrantów i reemigrantów oraz opracowano skuteczne programy modelowe, odpowiadające przyszłym zmianom wraz z systemem ich wdrożenia. W ramach projektu włączono potencjalnych odbiorców w proces tworzenia i opiniowania programów  – w nawiązaniu do modeli znanych z projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zakończeniem przeprowadzonych badań była publikacja raportu, który stanowi merytoryczne wsparcie pracowników Publicznych Służb Zatrudniania w ich działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej mniejszości etnicznych, reemigrantów i imigrantów. Rozpowszechnienie Raportu wśród instytucji Publicznych Służb Zatrudnienia, Centrów Informacji i Planowania Karier, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, bibliotek i instytucji naukowo – badawczych, niepublicznych instytucji rynku pracy, zapewniło dostęp do uzyskanych wyników osobom zajmującym się zawodowo problematyką rynku pracy i aktywizacji zawodowej, jak również naukowcom działającym w tym obszarze, a także bezpośrednio zainteresowanym przedstawicielom mniejszości etnicznych i imigrantów. Raport w wersji angielskiej został przekazany przedstawicielom Komisji Europejskiej oraz przedstawicielom innych organizacji zagranicznych i międzynarodowych, których działania lub zainteresowania dotyczą sytuacji na rynku pracy w Polsce, monitorowania aktywizacji zawodowej oraz sytuacji mniejszości etnicznych, Polaków powracających z emigracji oraz imigrantów w Polsce. 21 listopada 2014 r. w Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie odbyła się konferencja naukowa IBC GROUP Central Europe Holding S.A. oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, przedstawiająca wyniki przeprowadzonego badania. Stanowiła ona ważne wydarzenie w obszarze wymiany naukowej w dziedzinie nauk społecznych, przede wszystkim za sprawą obecności wybitnych przedstawicieli świata nauki, środowiska akademickiego i polityki społecznej. Ważnym obszarem merytorycznym dyskutowanym w trakcie konferencji były zagadnienia związane z Romami, którzy są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. O wyjątkowości Konferencji przesądziło nie tylko zgromadzenie grona wybitnych prelegentów, ale także jej nowatorska koncepcja, zakładająca połączenie elementów socjologicznych i politologiczno-społecznych z analizą rekomendacji oraz wniosków wytworzonych w toku przeprowadzonych badań empirycznych. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały najważniejsze obserwacje oraz wnioski z  badania zebrane w raporcie końcowym. Konferencja była ważnym głosem w dyskusji na temat polskiego modelu polityki imigracyjnej, a także skutecznych sposobów włączania imigrantów do społeczeństwa polskiego w wymiarze ekonomicznym.