+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Poznaj studia przypadków zrealizowanych przez nas projektów


Nasze projekty mają charakter zintegrowany. Obsługujemy podmioty prywatne, oraz instytucje szeroko rozumianego sektora publicznego. Tylko w sektorze publicznym, pion naszych usług podzielony jest aż na osiem segmentów rynku, określanych przez nas branżami, które grupują tematycznie oferowane przez nas rozwiązania doradcze i badawcze m.in. dla instytucji sektora zabezpieczenia społecznego, służb mundurowych, ministerstw czy agencji rządowych i instytucji międzynarodowych. Poznaj wybrane projekty, które w okresie ostatnich lat zrealizowaliśmy w sektorze publicznym.Urząd Miasta Krakowa

Konsorcjum IBC Advisory SA, w skład którego weszły spółki CBM Indicator Sp. z o.o. i MWG Studio Sp. z o.o. zakończyło realizację Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023. W ramach tego przedsięwzięcia pozyskano informacje dotyczące sposobu korzystania z infrastruktury transportowej od 21.087 osób z 10.000 gospodarstw domowych i 835 użytkowników parkingów park & ride. Prace przeprowadzono na terenie Krakowa i 35 ościennych gmin. Dostarczyliśmy...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: SMART PANEL II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Multidyscyplinarny projekt Smart Panel II został zrealizowany w latach 2020 – 2023 przez ponad 40 osobowy zespół ekspertów IBC Advisory S.A., CBM Indicator Sp. z o.o., Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Politechniki Białostockiej. W trakcie prac przeprowadzono ponad 50 konsultacji eksperckich z przedstawicielami polskich uczelni, firm produkcyjnych, doradczych i organizacji wsparcia biznesu...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Ewaluacja wpływu interwencji WRPO 2014+ na realizację celów sformułowanych w ramach Osi Priorytetowych Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2022 i 2023 r. W trakcie prac zespół ekspercki dokonał pogłębionej oceny ekonomicznych i społecznych efektów interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. Analizie poddano projekty zrealizowane w ramach wszystkich Poddziałań/ Działań/ Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Oceniono krótko...

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Projekt: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów (edycja: 2022 rok) Ogólnopolski pomiar został przeprowadzony dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Badanie obejmowało pogłębioną diagnozę opinii i potrzeb klientów indywidualnych, instytucjonalnych, rodziców i dzieci, a także osób o szczególnych potrzebach. Ogólnopolskie badania objęły ponad 3000 osób. Przeprowadzone analizy umożliwiły opis modeli kształtowania popytu na usługi telefonii stacjonarnej, mobilnej, dostępu do internetu i świadomości...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2022 r. Celem naszych badań była pogłębiona śródokresowa ewaluacja działania Systemu Wczesnego Ostrzegania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), a w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027 Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2021 i 2022 r. Celem projektu była ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. W trakcie prac poddano ocenie efektywność kosztową, a także kompletność i użyteczność działań...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Projekt stanowił kontynuację działań zrealizowanych w ramach „Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki”. Druga cześć badania była dedykowana...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Dotyczył problematyki Smart Skills, czyli umiejętności dla gospodarki inteligentnej. Realizacja badań zgodnie z metodologią IBC Advisory S.A. oraz założeniami PARP umożliwiła identyfikację kwalifikacji istotnych dla inteligentnych specjalizacji, a także ocenę podaży i popytu oraz deprywacji w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje istotne dla ich rozwoju. Prowadzone...

Ministerstwo Finansów

Projekt: Opracowanie modelu kompetencji pracowników/funkcjonariuszy KAS Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Finansów w 2020 r. W ramach umowy: opracowany został model kompetencji pracowników KAS przeprowadzono pilotażową implementację modelu kompetencji przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników KAS opracowano plan wdrożenie modelu kompetencji. W celu realizacji projektu poddaliśmy analizie zgodnej z metodologią IBC Advisory S.A. szereg aktów prawnych i dokumentów strategicznych oraz materiałów dotyczących funkcjonowania...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt: Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej” zostało zrealizowane w 2019 r. Celem badania była kompleksowa ocena działań podejmowanych w ramach projektów konkursowych w ramach...

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Projekt: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) był instrumentem wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone były na rozwój innowacyjnej...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt: Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało IBC Advisory S.A. jako firmę, która dokona eksperckiej oceny wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki. W ramach ewaluacji oceniliśmy 14 programów sektorowych:  INNOTEXTILE (dedykowany włókiennictwu), INNOSTAL (sektor stalowy), GameINN (produkcja gier wideo), INNOSBZ (systemy bezzałogowe)...

Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt: Wartościowanie stanowisk pracy Przedmiotem  projektu dla Centralnego Ośrodka Informatyki było wykonanie wartościowania wszystkich stanowisk pracy. Prace projektowe polegały na wykonaniu opisów stanowisk pracy  wraz z ich zwartościowaniem, zbudowaniem tabeli zaszeregowań, siatek płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników. W ramach pierwszego etapu prac wypracowano docelowy katalog stanowisk pracy, który porządkował zadania dla poszczególnych stanowisk oraz określał zakres odpowiedzialności. Wskazano również kluczowe kompetencje...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” Celem projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II (Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) PO IR było w trakcie realizacji kontraktu stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (priorytetów w obszarze B+R+I), ich weryfikacji i aktualizacji w procesie  przedsiębiorczego odkrywania oraz analizy...

Ministerstwo Rozwoju

Projekt: Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum którym zarządzała firma doradcza IBC Advisory S.A., w skład którego wchodziła także Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacja Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt zrealizowany został w drugiej połowie 2016 roku. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Klient: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Projekt: Usługi badawcze i doradcze. Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu na potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim Projekt został zrealizowany w drugiej połowie 2022 r. W tworzenie raportu zaangażowani byli konsultanci Zespołu do spraw rozwoju rynków pracy w ramach Sektora Publicznego w IBC Advisory S.A., a także eksperci zewnętrzni z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem projektu była diagnoza potencjału zawodowego cudzoziemców...

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt: Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020...

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Projekt: Badanie diagnostyczno-prognostyczne pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” Realizacja badania diagnostyczno-prognostycznego pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu trwała od maja do listopada 2019 r. Celem badania jest diagnoza i ocena aktualnego oraz prognozowanego stanu zatrudnienia osób 50+ i osób...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy Badanie „Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim.  Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy” zostało zrealizowanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w 2019 r. Celem badania była próba odwzorowania najbardziej charakterystycznych cech rynku pracy w zakresie branży „transport, spedycja, logistyka”. Zbiorowość badaną stanowiły przedsiębiorstwa tej branży. Wyniki...

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III Zrealizowany w IV Q 2019 r. na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych projekt pn.  „Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III)”  był uzupełnieniem realizowanego równolegle „Badania oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II)”. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 1,25 mln zł. Badanie sektorowe III było ostatnią...

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II) Badanie polegało na realizacji badań ilościowych w ramach  realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych  projektu systemowego „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki...

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości Badanie ewaluacyjne „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości” zostało zrealizowane przez IBC Advisory S.A. na zlecenie Ministra Sprawiedliwości w 2020 r. Głównym celem badania było określenie potrzeb szkoleniowych pracowników wykonujących czynności administracyjne oraz pracowników merytorycznych w jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości – sądach i prokuraturach.  Przeprowadzenie tak ukierunkowanej ewaluacji dostarczyło Ministrowi i jego przedstawicielom aktualnych i kompleksowych...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnych” Badanie  „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnym” zostało zrealizowane na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Celem badania była identyfikacja problemów i barier napotykanych przez różne grupy osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia i funkcjonowania w społeczeństwie, które to problemy i bariery mogą zostać rozwiązane, usunięte lub zmniejszone dzięki innowacyjnym rozwiązaniom o charakterze technicznym/ technologicznym...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej dla korpusu służby cywilnej...

Polskie Koleje Państwowe SA

Projekt: Obsługa ramowa Grupy PKP w zakresie świadczenia usług badań marketingowych...

Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Projekt: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – diagnoza potrzeb i oczekiwać pracodawców W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, konsorcjum Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarło umowę z Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy na realizację III modułu projektu „Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy” pt. „Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców”. Projekt został zrealizowany...

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem. W wyniku zawartej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, zrealizowaliśmy badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Przeprowadzenie badania opinii publicznej (badania ilościowego oraz jakościowego) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”. W wyniku wygranego przetargu publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziliśmy badania opinii publicznej (badania ilościowe oraz jakościowe) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”...

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce Na zlecenie Ministra Zdrowia przeprowadziliśmy analizę potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W badaniu pod uwagę zostały wzięte zarówno indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej (zawodów medycznych i niemedycznych) z ich punktu widzenia, jak i obszary wymagające doskonalenia...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim W wyniku wygranego przetargu publicznego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi powierzył nam realizację projektu „Praca nierejestrowana  – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim”. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2015 r. Wartość umowy wyniosła blisko 250 tys. zł. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zaproponowała  sposób optymalnego dotarcia do respondentów – a także, w ramach...

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Projekt: Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne W wyniku wygranego przetargu publicznego Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zawarł z nami umowę na realizację badania „Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne”. Realizacja projektu trwała blisko pół roku i zakończyła się w grudniu 2014 r. Wartość umowy wyniosła blisko 400 tys. zł. Głównym celem badania była identyfikacja...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+” IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w związku z wygranym postępowaniem przetargowym, zrealizowała w latach 2013 i 2014 r. badanie ewaluacyjne projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+” Głównym celem projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy 50+” była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+...

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Projekt: Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu Nasza firma, była generalnym wykonawca projektu pn. „Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu” we współpracy z Biurem Projektowania Lotnisk Polconsult Sp. z o.o., na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowych Sączu. Celem realizacji kontraktu było oszacowanie zasadności oraz ekonomicznych uwarunkowań dla podjęcia do realizacji istotnej...

Ministerstwo Infrastruktury

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: „Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” GROUP Central Europe Holding S.A. była generalnym wykonawcą projektu pn. „Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Nadrzędnym celem badania było określenie zagrożeń występujących w procesie realizacji projektów...

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Projekt: Przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyłonił generalnego wykonawcę kontraktu „Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim” poprzez dokonanie wyboru Spółki IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Projekt o wartości blisko 1 mln zł brutto, dotyczył trzech sektorów – innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rynku pracy...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Opracowanie nowych rozwiązań systemowo-prawnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Projekt został zrealizowany w okresie październik 2009 – styczeń 2010 r na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1. PO KL. Celem projektu było opracowanie optymalnego modelu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w Polsce. Model przygotowano w oparciu o zidentyfikowane luki w obowiązujących zasadach udzielania pomocy materialnej, z uwzględnieniem kluczowych obszarów...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców W wyniku wygranego postępowania przetargowego IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadziła w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego badanie ewaluacyjne „Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców”. Celem badania było zidentyfikowanie braków lub niedostosowania w zakresie wiedzy  (treści programowych), umiejętności (zakresu...

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Projekt: Strategia rozwoju zasobów ludzkich Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. poprosiła nas (2007 rok) o opracowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich w PAIiIZ S.A. Celem strategii było uzyskanie efektu długotrwałej zmiany postaw i zachowań pracowników Agencji w taki sposób, aby świadomie i aktywnie angażowali się w realizację długofalowej strategii Agencji i dysponowali potrzebną do tego wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami. IBC GROUP Central Europe Holding S.A...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce IBC GROUP Central Europe Holding S.A. była generalnym wykonawcą projektu „Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce”, zrealizowanego w 2011 r. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce. W ramach realizacji badania: przeprowadzono rozpoznanie aktualnych uwarunkowań kształtowania się i rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Polsce, dokonano oceny warunków funkcjonowania kobiet prowadzących działalność gospodarczą w polskich...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku IBC GROUP Central Europe Holding S.A. działając jako lider konsorcjum we współpracy z firmą badawczą SMG/KRC Poland Media S.A. (obecnie Millward Brown S.A.) była wykonawcą projektu „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Monitoring, ewaluacja i ocena projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy” W wyniku wygranego przetargu IBC Advisory S.A. w latach 2013-2014 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiadała za monitoring i ewaluację projektu pilotażowego pn. „Partnerstwo dla pracy”. Wartość umowy wynosiła blisko 780 tys. zł.  Głównym celem badania była ocena testowanego modelu zlecania usług aktywizacyjnych, rozumianych jako kompleks działań lokujących bezrobotnych na rynku pracy, w zakresie...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Benchmarking Parków Technologicznych...

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej”...

Komendant Główny Policji

Projekt: Badanie stresu zawodowego w Policji wraz z opracowaniem programu profilaktyki stresu...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy...

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Projekt: Badania dot. sposobu postrzegania i poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Przygotowanie raportu „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011/2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy” wraz z organizacją konferencji promującej raport...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT...

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas