Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: SMART PANEL II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania


Multidyscyplinarny projekt Smart Panel II został zrealizowany w latach 2020 – 2023 przez ponad 40 osobowy zespół ekspertów IBC Advisory S.A., CBM Indicator Sp. z o.o., Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Politechniki Białostockiej.

W trakcie prac przeprowadzono ponad 50 konsultacji eksperckich z przedstawicielami polskich uczelni, firm produkcyjnych, doradczych i organizacji wsparcia biznesu. Badanie objęło swoim zasięgiem przedsiębiorstwa i ekspertów reprezentujących wszystkie Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Pozyskaliśmy dane od blisko 700 liderów innowacyjnych firm. Przeanalizowaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów składanych w ramach działań proinnowacyjnych osi priorytetowych I, II i III PO IR oraz Programu Ramowego Horyzont 2020. Przeprowadziliśmy analizy bibliometryczne publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych i szerokiego spektrum źródeł bazodanowych i opracowań eksperckich.

Wielowymiarowa analiza potencjału Krajowych Inteligentnych Specjalizacji uwzględniła kluczowe czynniki ich aktywności: występowanie potencjału B+R, poziom specjalizacji gospodarczej, występowanie powiązań kooperacyjnych, pozycja konkurencyjna na arenie międzynarodowej, potencjał do wypracowywania rozwiązań na rzecz kluczowych wyzwań współczesnych społeczeństw. Efektem prac była pogłębiona analiza obecnego stanu i potencjału rozwojowego w 14 obszarach:

 • Biożywność
 • AI: Rozpoznawanie wzorców – od nowych metod obliczeniowych do autonomicznych systemów przewidujących i podejmujących decyzje
 • Wodorowe ogniwa paliwowe i paliwo wodorowe
 • Zrównoważone projektowanie
 • Technologie produkcji wodoru niskoemisyjnego i zeroemisyjnego
 • Blockchain w budownictwie, przemyśle i usługach
 • Metody odtwarzania wody pierwotnej oraz rozwijanie sposobów pozyskiwania wód podziemnych
 • Roboty i systemy robotyczne w przemyśle
 • Autonomiczne systemy transportowe
 • Technologie niskoemisyjne lub zeroemisyjne w transporcie wodnym oraz w
 • konstrukcjach morskich i przybrzeżnych (ang. Green shipping and offshore)
 • Innowacyjne technologie pozyskiwania surowców wtórnych z odpadów pokonsumenckich
 • Technologie konwersji, przesyłania i magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i alternatywnych paliw
 • Przetwarzanie osadów ściekowych i bioodpadów na nowe produkty (z wyłączeniem przetwarzania na cele energetyczne)
 • Nowe źródła białka do produkcji żywności lub pasz

Wyniki opracowane przez ekspertów będą wspierać wieloletni, cykliczny mechanizm monitorowania i aktualizacji inteligentnych specjalizacji, poprzez wyłanianie obszarów B+R+I mających wysoki potencjał innowacyjny i konkurencyjny w skali krajowej i globalnej.