Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+


Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r.

Projekt stanowił kontynuację działań zrealizowanych w ramach „Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki”. Druga cześć badania była dedykowana problematyce wspierania rozwoju umiejętności dla gospodarki inteligentnej, w szczególności za pomocą usług rozwojowych w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027.

W ramach prac przeprowadzono analizy danych zastanych, 15 wywiadów z praktykami usług rozwojowych (trenerów, doradców oraz konsultantów, świadczących usługi rozwojowe realizujące cele gospodarki inteligentnej) i badania ilościowe z przedstawicielami przedsiębiorstw znajdujących się w procesie transformacji w kierunku gospodarki inteligentnej (n=1000). Zaprojektowane usługi poddano testowaniu podczas 15 warsztatów z praktykami usług rozwojowych i 100 wywiadów jakościowo-ilościowych z przedstawicielami przedsiębiorstw.

Efektem prac były propozycje usług rozwojowych odpowiadających na zdiagnozowane strategiczne potrzeby gospodarcze w zakresie kapitału ludzkiego oraz działań służących wykreowaniu popytu na te usługi. Propozycje te pozwoliły zarówno na stymulowanie popytu ze strony przedsiębiorstw na proinnowacyjne usługi rozwojowe, jak i na rozwój potencjału podmiotów świadczących tego typu usługi dla biznesu.

Zrealizowany projekt umożliwił wsparcie procesu projektowania i wydatkowania funduszy UE w latach 2021-2027 w ramach rozwoju kapitału ludzkiego ukierunkowanego na realizację celów strategicznych związanych z gospodarką inteligentną.