Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Projekt: Badania dot. sposobu postrzegania i poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


Oferta IBC GROUP Central Europe Holding S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Aktualizację i uzupełnienie strategii komunikacji na obszarach Natura 2000”. Projekt został zrealizowany od w 2011 r. Badanie skupiło się na analizie metod komunikacji administracji lokalnej ze społeczeństwem w zakresie sieci Natura 2000, ocenie głównych kanałów informacji, określeniu potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej związanej z siecią Natura 2000 wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz zebraniu aktualnych danych na potrzeby aktualizacji i uzupełnienia dotychczas opracowywanych Strategii komunikacji na obszarach Natura 2000. Zespół ekspercki IBC GROUP Central Europe Holding S.A. wykorzystał w procesie badawczym dane pochodzące z różnych źródeł i od różnych grup respondentów (m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców terenów objętych siecią Natura 2000 oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) zebrane wieloma metodami (m.in. panel ekspertów, wywiad z zastosowaniem kwestionariusza papierowego, indywidualny wywiad pogłębiony oraz obserwacja uczestnicząca). Triangulacja została tak zaplanowana, aby umożliwić otrzymanie spójnych oraz wiarygodnych danych i wyczerpujących wyników. W efekcie realizacji projektu, sformułowano wnioski, kategoryzując je zgodnie z obszarami wskazanymi przez Zamawiającego w zakresie postrzegania sieci Natura 2000 (skojarzenia, opinie), poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sieci Natura 2000 (znajomość terminu, zrozumienie idei, konsekwencje dla różnych grup społecznych), różnic w postrzeganiu sieci w poszczególnych regionach Polski, z uwzględnieniem daty ustanowienia obszarów Natura 2000 (przed rokiem 2009 i później), segmentacji grup docelowych działań komunikacyjnych (odbiorcy indywidualni i instytucjonalni). Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie potrzeb i problemów informacyjnych, oraz określenie działań je niwelujących, zaplanowanie działań w obszarze edukacji, ocenę percepcji GDOŚ i RDOŚ oraz ich roli w systemie komunikacji oraz diagnozę szerokorozumianych potrzeb badawczych związane z siecią Natura 2000.