Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców


W wyniku wygranego postępowania przetargowego IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadziła w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego badanie ewaluacyjne „Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców”. Celem badania było zidentyfikowanie braków lub niedostosowania w zakresie wiedzy  (treści programowych), umiejętności (zakresu i stopnia opanowania) oraz cech postawy absolwenta, ważnych z punktu widzenia oczekiwań pracodawców.

Badaniem objęto 27 kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych realizowanych na uczelniach wyższych w Polsce. W projekcie zastosowano liczne metody ilościowe i jakościowe (m.in. indywidualne wywiady pogłębione, grupy fokusowe, ankieta internetowa, oraz telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo). Szerokie spektrum badawcze umożliwiło ukazanie badanego zagadnienia wieloaspektowo, z perspektywy różnych grup społecznych uczestniczących w procesie dydaktycznym w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce.

W wyniku realizacji projektu powstał raport z badania, zawierający rekomendacje dotyczące zmian w zakresie szkolnictwa wyższego.