Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027


Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2021 i 2022 r.

Celem projektu była ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020.

W trakcie prac poddano ocenie efektywność kosztową, a także kompletność i użyteczność działań informacyjno-promocyjnych oraz systemu wsparcia beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, adekwatność wykorzystywanych narzędzi komunikacji i zgodność komunikacji z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Analizami objęto działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez IZ i IP WRPO 2014+: działania systemowe, udzielanie informacji, serwisy internetowe, szkolenia, konferencje, kampanie informacyjne i promocyjne, reklamy, artykuły/audycje sponsorowane, działania o szerokim zasięgu w telewizji, prasie, radiu i Internecie, prowadzenie mediów społecznościowych, eventy, konferencje prasowe, wydawanie publikacji własnych, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.

Przeprowadzono także pogłębione wywiady grupowe z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami i osobami o utrudnionym dostępie do informacji, badania ilościowe z mieszkańcami Wielkopolski, uczestnikami projektów EFS, beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami, benchmarking oraz podsumowujący panel ekspercki. W ramach prac także przeprowadzono testy czytelności FOG i analizę eskpozycji informacji.

Pozyskane dane stanowiły bazę informacyjną będącą merytoryczną podstawą do opracowania przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027 i usprawnienia działań komunikacyjnych skierowanych do grup docelowych nowej perspektywy finansowej.