Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej”


Badanie  „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w  Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej” zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w 2012 roku. Celem badania było dokonanie oceny wpływu dotychczas podjętych działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Koncepcja badania łączyła w sobie dwie perspektywy badawcze. Z jednej strony umożliwiała zidentyfikowanie oraz określenie efektów realizowanych projektów w ramach Działania 2.3. PO KL, z drugiej, dostarczyła wiedzy i danych, które będą mogły być wykorzystane przy projektowaniu przyszłej interwencji finansowej Unii Europejskiej. Analizowane w ramach przedmiotowego badania projekty zostały ocenione pod względem trafności, skuteczności, użyteczności i trwałości. Analiza pokazała, że projekty w istotny sposób wpływają na doskonalenie zawodowe przedstawicieli zawodów medycznych, przyczyniając się do podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności. Udział w projektach wpłynął na wzrost wśród przedstawicieli zawodów medycznych poczucia potrzeby stałego doskonalenia swoich umiejętności i doszkalania się. Najważniejszymi obszarami priorytetowymi, określającymi kierunki interwencji w ramach sektora ochrony zdrowia w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 zidentyfikowanymi w toku badania został obszar poprawy świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy, zwiększania elastyczności i efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez wdrożenie działań podnoszących jakość świadczonych usług i redukujących nierówności w zdrowiu, poprawy jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz rozwiązań skierowanych na potrzeby osób starszych, jak również rozwój działań wpierających rodzicielstwo i okres wczesnodziecięcy.