Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Monitoring, ewaluacja i ocena projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy”


W wyniku wygranego przetargu IBC Advisory S.A. w latach 2013-2014 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiadała za monitoring i ewaluację projektu pilotażowego pn. „Partnerstwo dla pracy”. Wartość umowy wynosiła blisko 780 tys. zł.  Głównym celem badania była ocena testowanego modelu zlecania usług aktywizacyjnych, rozumianych jako kompleks działań lokujących bezrobotnych na rynku pracy, w zakresie funkcjonalności i efektywności zaproponowanych rozwiązań.

W ramach kontraktu:

  • dokonano oceny działań składających się na usługi aktywizacyjne zlecane dostawcom usług jako niepublicznym podmiotom,
  • poddano ocenie działania podejmowane przez dostawcę usług, podmioty realizujące działania na rzecz dostawcy usług i powiatowe urzędy pracy na rzecz pozyskiwania ofert pracy i budowania trwałych relacji z pracodawcami,
  • oceniono współpracę podmiotów zaangażowanych w realizację działań w ramach projektu
  • przeprowadzono analizę i ocenę przyjętych procedur organizacyjno – prawnych i finansowych
  • przygotowano propozycje rozwiązań systemowych (organizacyjno-prawnych i finansowych) dotyczących modelu kontraktacji usług aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych (a w szczególności osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy).

W przeprowadzonym badaniu autorską metodologię badawczą IBC, opartą na triangulacji technik badawczych i źródeł danych, polegających na wzajemnej weryfikacji i uzupełnianiu się danych na wszystkich poziomach ich gromadzenia. W badaniu zintegrowano wyniki badania Desk Research z wynikami badań ilościowych CATI i CAWI oraz badań jakościowych FGI i IDI. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe było zgromadzenie różnorodnych danych oraz uwzględnienie w badaniu punktów widzenia rożnych grup interesariuszy obszaru stanowiącego zakres badania. Jednocześnie badanie objęło także, wykorzystanie metod kontrfaktycznych.

Rekomendacje zawarte w naszych raportach, przekazanych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, miały zasadnicze znaczenie dla nowego modelu zlecania aktywizacji osób bezrobotnych przez podmioty zewnętrzne (dostawców usług) wobec Powiatowych Urzędów Pracy.