Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)


Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2022 r.

Celem naszych badań była pogłębiona śródokresowa ewaluacja działania Systemu Wczesnego Ostrzegania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), a w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023.

Metodologia badania objęła analizę danych zastanych, wywiady pogłębione z przedstawicielami administracji projektu (centrala i biuro regionalne PARP), interesariuszy (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii), a także wykonawców odpowiedzialnych za rekrutację i przygotowanie diagnoz w 4 makroregionach. Przeprowadzono również 10 pogłębionych studiów przypadku przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem.

W wyniku przeprowadzenia ewaluacji sformułowane zostały rekomendacje. W trakcie projektu potwierdzono, że model wsparcia SWO, który korzysta z doświadczeń wcześniejszego projektu pilotażowego Early Warning Europe, jest użyteczny i efektywny. Wskazano także na konieczność kontynuacji wsparcia o takim charakterze jak w projekcie SWO.