Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”


Celem projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II (Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) PO IR było w trakcie realizacji kontraktu stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (priorytetów w obszarze B+R+I), ich weryfikacji i aktualizacji w procesie  przedsiębiorczego odkrywania oraz analizy zagregowanych danych statystycznych,  a także ocena postępów  prowadzonych działań na rzecz ich rozwoju. Zgodnie z założeniami projektu, monitorowanie i ewaluacja KIS odbywać będzie się poprzez obserwację zmian gospodarczych, stopnia realizacji wskaźników i osiąganych celów oraz identyfikację wyłaniających się specjalizacji.

Badanie ewaluacyjne przeprowadzono uwzględniając dwa kluczowe wymiary projektu – operacyjny oraz strategiczny. W wymiarze operacyjnym, skoncentrowano się na ocenie logiki projektu oraz trafności przyjętych założeń w odniesieniu do celów, działań i efektów  (w tym konfrontacji przyjętej logiki i narzędzi z preferencjami i procesami związanymi z aktywnością innowacyjną przedsiębiorców oraz ich relacjami z systemem wdrażania  PO IR), mających zasadniczy wpływ na skuteczność i efektywność projektu. W przypadku wymiaru strategicznego, była to szczegółowa analiza stanu wdrażania krajowych inteligentnych specjalizacji strategii KIS, a także identyfikacja i ocena wpływu czynników zewnętrznych (w tym otoczenia społeczno-ekonomicznego), mogących mieć istotny wpływ na rezultaty projektu w latach 2017-2023.

W ramach badania zastosowano triangulację danych (użycie danych z różnorodnych źródeł), teoretyczną (wykorzystanie więcej niż jednej perspektywy teoretycznej) i metodologiczną, polegającą na użyciu wielu metod dla zbadania pojedynczego problemu badawczego, a także triangulację badacza, polegającą na wprowadzeniu do badań wielu obserwatorów oraz kontrolerów prowadzonych badań i formułowanych wniosków. Wykorzystane zostały zarówno analiza danych zastanych (desk research), jak i materiałów pozyskanych w badaniach terenowych jakościowych (wywiady IDI, ITI/TDI, minigrupy fokusowe), a także panel ekspertów (warsztat podsumowujący ewaluację). Uzupełnieniem badań były także analizy studium przypadku (case study).