Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt: Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało IBC Advisory S.A. jako firmę, która dokona eksperckiej oceny wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki.

W ramach ewaluacji oceniliśmy 14 programów sektorowych:  INNOTEXTILE (dedykowany włókiennictwu), INNOSTAL (sektor stalowy), GameINN (produkcja gier wideo), INNOSBZ (systemy bezzałogowe), INNOTABOR (przemysł taboru szynowego) oraz PBSE (sektor elektroenergetyczny), INNOCHEM (dedykowany sektorowi chemicznemu), WoodINN (sektor leśno-drzewny   i meblarski), InnoNeuroPharm (sektor farmaceutyczny w tym neuromedycyna), IUSER (sektor teleinformatyczny), INNOLOT (przemysł lotniczy), INNOMED (sektor innowacyjnej medycyny), INNOMOTO (sektor motoryzacyjny), INNOWACYJNY RECYKLING (sektor recyklingu surowców mineralnych i drewna).

Głównymi celami badania było sformułowanie rekomendacji dotyczących kontynuacji lub zaprzestania wdrażania poszczególnych programów sektorowych oraz ocena potencjalnego wpływu projektów, realizowanych w ramach programów sektorowych, na rozwój poszczególnych sektorów oraz na zakres realizowanych w nich prac B+R.  Oceniliśmy również skuteczność Działania 1.2 PO IR w zwiększaniu liczby przedsiębiorców prowadzących i finansujących prace B+R oraz liczby prowadzonych projektów B+R, jak również możliwości osiągnięcia celów programów, skalę wystąpienia efektu deadweight, a także użyteczność programów sektorowych dla rozwoju poszczególnych sektorów. Badanie pozwoliło na sformułowanie wniosków ogólnych, na poziomie Działania 1.2, oraz szczegółowych, odnoszących się do poszczególnych programów sektorowych objętych analizami.  

Pomimo generalnie pozytywnej oceny koncepcji programów sektorowych, przedstawiliśmy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju  obszary wymagające modyfikacji na poziomie Działania 1.2, które mają bezpośredni wpływ na realizację poszczególnych programów sektorowych.

Badanie ewaluacyjne wykazało wysoką spójność programów sektorowych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą z kolei ocenialiśmy na zlecenie gabinetu i doradców strategicznych Premiera działających w ramach Ministerstwa Rozwoju Spójność programów sektorowych z SOR była szczególnie istotna ze względu na to, że, zgodnie z intencją autorów SOR to właśnie strategia, stanowiła w momencie prowadzenia projektu kluczowy dokument strategiczny państwa w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, również w obszarze B+R (w szczególności obszar: Rozwój innowacyjnych firm).

Dodatkowo realizacja badania doprowadziła do identyfikacji 5 dobrych praktyk, które usprawniły wdrażanie programów dedykowanych wybranym sektorom gospodarki w ramach Działania 1.2 oraz mogą znaleźć zastosowanie w innych działaniach podejmowanych przez NCBR. Dobre praktyki dotyczyły:

  • przygotowania studium przez wpływowego, skutecznego i jednocześnie neutralnego integratora (wnioskodawcę PS), np. organizację branżową o ugruntowanej pozycji, 
  • prowadzenia przez integratora, po uruchomieniu programu, dalszych działań na rzecz wnioskodawców, w tym oferowanie wsparcia,
  • (iii) oparcia procesu tworzenia studium wykonalności i agendy badawczej o spójną metodologię, wykorzystującą ilościowe badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych beneficjentów,
  • (iv) łączenia ze sobą studiów wykonalności i programów przedłożonych pierwotnie jako odrębne, w przypadku zaistnienia spójności celów, potrzeb i interesów wnioskodawców,
  • podziału wnioskodawców programu   i wynikającego z tego zakładanego zakresu wartości dofinansowania projektów.