Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Projekt: Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne


W wyniku wygranego przetargu publicznego Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zawarł z nami umowę na realizację badania „Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne”. Realizacja projektu trwała blisko pół roku i zakończyła się w grudniu 2014 r. Wartość umowy wyniosła blisko 400 tys. zł. Głównym celem badania była identyfikacja uwarunkowań, skali, charakteru, typu zatrudnienia nierejestrowanego w 5 subregionach województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem m.st. Warszawy) oraz cech socjo-demograficznych zbiorowości pracujących w szarej strefie.

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. objęła badaniami gospodarstwa domowe w pięciu podregionach województwa mazowieckiego: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim, radomskim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim oraz w mieście stołecznym Warszawie. Zakres i wrażliwość problematyki poruszonej w ramach projektu wymagała połączenia metod kwantyfikowalnych z metodami jakościowymi. Dlatego też w ramach projektu IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zastosowała podejście ilościowe, pozwalające na przeprowadzenie analizy statystycznej oraz perspektywę jakościową, umożliwiającą pogłębienie danych i nasycenie merytoryczne wskaźników twardych. Zastosowanie różnych metod umożliwiło hybrydyzację metod źródeł danych stanowiącą wynik triangulacji metod. Triangulacja metod badawczych w naukach społecznych jest procedurą pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości prowadzonych badań i zmniejszenie błędu pomiaru.

Efektem realizacji projektu był raport z badania, który pozwolił na lepsze niż do tej pory rozpoznanie sfery działalności gospodarczej województwa mazowieckiego, która wymyka się wszelkim sformalizowanym rejestracjom i – choć wiadomo, że istnieje – nie daje się opisać za pomocą danych pozyskiwanych przez statystykę publiczną. Badania te pozwoliły również na sformułowanie wniosków o charakterze metodologicznym. Wnioski te posłużyły za podstawę rekomendacji sformułowanych pod kątem ograniczenia pracy nierejestrowanej, co pozwoliłoby na eliminację, a przynajmniej zmniejszenie skali jego negatywnych skutków gospodarczych i społecznych.