Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości


Badanie ewaluacyjne „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości” zostało zrealizowane przez IBC Advisory S.A. na zlecenie Ministra Sprawiedliwości w 2020 r.

Głównym celem badania było określenie potrzeb szkoleniowych pracowników wykonujących czynności administracyjne oraz pracowników merytorycznych w jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości – sądach i prokuraturach.  Przeprowadzenie tak ukierunkowanej ewaluacji dostarczyło Ministrowi i jego przedstawicielom aktualnych i kompleksowych informacji o potrzebach szkoleniowych dwóch grup respondentów, tj.: personelu administracyjnego i zarządzającego w jednostkach wymiaru sprawiedliwości (sądach i prokuraturach); personelu merytorycznego jednostek wymiaru sprawiedliwości (sędziów, referendarzy sądowych, asesorów sądowych, asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora, kuratorów zawodowych).  Uzyskane informacje zostały wykorzystane w celu określenia kierunków wsparcia w ramach przygotowywanych do realizacji konkursów finansowanych ze środków europejskich. Ze względu na moment realizacji ewaluacji badanie miało charakter ewaluacji ex ante i w tym kontekście stanowiło wsparcie procesu planowania przyszłej interwencji. Identyfikacja potrzeb dotyczyła szkoleń z zakresu kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, zarówno w zakresie kompetencji „twardych” wymaganych na danym stanowisku pracy, jak i kompetencji „miękkich”, w tym kompetencji społecznych.

Wypracowane rekomendacje wskazały, jakie obszary z punktu widzenia potrzeb grup zawodowych objętych badaniem wymagają wsparcia oraz jakie są preferowane formy edukacji w danych obszarach (szkolenia, studia podyplomowe itp.) Zidentyfikowane obszary zostały zhierarchizowane pod kątem ich istotności. Odbiorcą badania była Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodatkowo wyniki badania zostaną przekazane Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju (w tym m.in. Instytucji Zarządzającej PO WER).