Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce


Na zamówienie Ministra Zdrowia przeprowadziliśmy analizę potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w II i III kwartale 2011 r. W badaniu analizie poddane zostały zarówno indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej (zawodów medycznych i niemedycznych), jak i obszary wymagające doskonalenia umiejętności zawodowych z perspektywy kadry zarządzającej, w tym ordynatorów oddziałów i pielęgniarek oddziałowych. W celu osiągnięcia jak najbardziej rzetelnych i wyczerpujących informacji badanie zrealizowaliśmy przy zastosowaniu różnych od siebie technik służących gromadzeniu danych. Posłużyliśmy się m.in. kwestionariuszem ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondenta z wykorzystaniem Internetu, scenariuszem wywiadu skierowanym do pracowników systemu opieki zdrowotnej oraz ekspertów, analizą ekspercką i analizą dokumentów. W badaniu wzięło udział 7465 respondentów, w tym dyrektorzy i dyrektorzy administracyjni szpitali, ordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych, pielęgniarki oddziałowe, lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, technicy medyczni, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiolodzy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach ds. finansowych.