Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Projekt: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – diagnoza potrzeb i oczekiwać pracodawców


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, konsorcjum Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarło umowę z Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy na realizację III modułu projektu „Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy” pt. „Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców”. Projekt został zrealizowany od marca do kwietnia 2010 r. Głównym celem badania była identyfikacja potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji pracowników oraz określenie roli OHP, jako instytucji świadczącej usługi umożliwiające dopasowanie podaży i popytu na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.

W celu realizacji celów projektu zastosowano:

  • metody badań niereaktywnych desk research, czyli danych wtórnych pochodzących ze źródeł zastanych;
  • metody badań field research przy zastosowaniu dwóch rodzajów metod badawczych:
    • metod ilościowych
    • metod jakościowych.

Cel projektu został osiągnięty poprzez:

  • identyfikację poszukiwanych kompetencji wśród pracowników będących odbiorcami usług OHP, co pozwoliło określić profile kształcenia, jakie powinny być oferowane przez OHP, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłaszanie przez pracodawców;
  • określenie, jakie usługi świadczone przez instytucje rynku pracy są najbardziej pożądane przez pracodawców, co pozwoliło na ocenę, na ile dostępne usługi są adekwatne z punktu widzenia potrzeb pracodawców oraz jakie rodzaje usług powinny zostać wprowadzone;
  • określenie na jakie usługi świadczone (obecnie i w przyszłości) przez OHP pracodawcy zgłaszają/będą zgłaszali największe zapotrzebowanie.

Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków, rekomendacji i dyspozycji, ułatwiających proces doskonalenia działań OHP, jak i ich uwarunkowań instytucjonalnych.