Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt: Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020


Na zamówienie MSZ wykonaliśmy ewaluację polskiej współpracy rozwojowej, która objęła działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020.  Projekt realizowany był od kwietnia do września 2019 r.

Celem badania była ocena funkcjonowania i efektów przeprowadzonych działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w poszczególnych obszarach aktywności PWR (informacja,  edukacja  globalna,  promocja), mająca wspomóc projektowanie i realizację inicjatyw w ramach nowego programu wieloletniego.

W ramach badania poddano ocenie działania informacyjne,  edukacyjne  i promocyjne prowadzone w ramach WPWR od 2016 oraz z uwzględnieniem m.in. rocznych planów współpracy rozwojowej tworzonych przez rząd od 2016 r., sprawozdań z realizacji projektów dot. edukacji globalnej, materiałów z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Analiza objęła efektywność i skuteczność oraz trafność działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych kwalifikowanych jako ODA, w tym sfinansowanych ze środków pozostających w dyspozycji MSZ.

Zrealizowane badanie pozwoliło podsumować dotychczasowe działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne (tj. komunikacyjne) podejmowane w ramach WPWR oraz przede wszystkim wprowadzić modyfikacje do planu współpracy rozwojowej w 2020 r. Wdrożone rekomendacje wzmocniły także wizerunek Polski jako kraju aktywnego w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie i wartościowego partnera posiadającego stabilne perspektywy rozwoju. Wnioski z ewaluacji zostały wykorzystane m.in. do zwiększenia efektywności i skuteczności działań komunikacyjnych prowadzonych w ramach polskiej współpracy rozwojowej po 2020 r. W szerszym kontekście wyniki badania przyczyniły się także do podniesienia jakości polityk publicznych w Polsce, a w szczególności polityki zagranicznej.