Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce


IBC GROUP Central Europe Holding S.A. była generalnym wykonawcą projektu „Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce”, zrealizowanego w 2011 r. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce. W ramach realizacji badania:

  • przeprowadzono rozpoznanie aktualnych uwarunkowań kształtowania się i rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Polsce,
  • dokonano oceny warunków funkcjonowania kobiet prowadzących działalność gospodarczą w polskich realiach społeczno-ekonomicznych
  • zidentyfikowano bariery i stymulatory podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety
  • rozpoznano sytuację w zakresie możliwości godzenia działalności na własny rachunek z obowiązkami rodzinnymi.

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zastosowała wieloaspektowe podejście do analizy, co umożliwiło porównanie nastawienia, motywów oraz barier podejmowania i prowadzenia pracy na własny rachunek. Analizy tej dokonano pod względem: płci (kobiety vs mężczyźni), przedsiębiorczości (przedsiębiorcy vs pracownicy najemni, bądź osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo), etapu prowadzenia działalności gospodarczej (rozważanie i przygotowania do podjęcia działalności, funkcjonowanie na rynku oraz podjęcie decyzji o zaniechaniu prowadzenia własnego biznesu). W tym celu wykorzystano wywiady kwestionariuszowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz grupy fokusowe.

Efektem realizacji projektu był raport, w którym ujęto rekomendacje dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania aktywności zawodowej kobiet poprzez pracę na własny rachunek.