Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy


IBC GROUP Central Europe Holding S.A. była generalnym wykonawcą projektu „Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy”, zrealizowanego w drugiej połowie 2011 r. Celem projektu było przygotowanie scenariuszy przyszłych zachowań i mechanizmów społecznych determinujących dynamiczny rozwój województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 r. w ujęciu społecznym, gospodarczym i technologicznym. W ramach realizacji badania, Spółka przeprowadziła badania uzupełniające, badania Delphi, opracowała scenariusze oraz promocję i komunikację społeczną na rzecz projektu. Realizacja badania oparta została o analizę danych wtórnych oraz o wykorzystanie technik jakościowych oraz ilościowych. Badania objęły takie obszary jak tożsamość regionalna, przywództwo regionalne, kapitał społeczny, postawy wobec „nowych” i „nowego” i konkurencyjna współpraca. Są to zagadnienia, które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji nad budowaniem scenariuszy przyszłości w ramach projektu Foresight Wielkopolski. Cały projekt badawczy został podzielony na trzy podprojekty. Celem pierwszego podprojektu „Tożsamość a Nowi” była ocena kierunków przemian tożsamości regionalnej Wielkopolan, w szczególności postaw wobec „nowego” i „nowych” jako czynników rozwoju regionu. Celem drugiego „Kapitał społeczny a potencjał regionalny” celem ocena kierunków kształtowania się kapitałów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potencjałów regionalnych w zakresie konkurencyjnej współpracy jako czynnika rozwoju regionu. Celem ostatniego, trzeciego podprojektu „Przywództwo a elity wpływu” była ocena przywództwa regionalnego i określenie procesów przemian w regionalnej elicie wpływu, jako czynników rozwoju regionu. Najważniejszym aspektem wdrożonego rozwiązania były jego praktyczne zastosowania. Przeprowadzone badania jak i przygotowane scenariusze stanowiły ważny instrument do podejmowania decyzji nie tylko przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ale także przez przedsiębiorców.