Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Projekt: Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu


Nasza firma, była generalnym wykonawca projektu pn. „Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu” we współpracy z Biurem Projektowania Lotnisk Polconsult Sp. z o.o., na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowych Sączu. Celem realizacji kontraktu było oszacowanie zasadności oraz ekonomicznych uwarunkowań dla podjęcia do realizacji istotnej w regionie inwestycji, której wartość szacowana była na blisko 300 mln zł.

Według stanu prawnego na dzień zawarcia umowy, art. 40 lit. c i lit. E Rozporządzenia Rady UE (WE) Nr 1083/2006, nakazywał Beneficjentowi w przypadku realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, przedłożyć Komisji Europejskiej wyniki analizy studiów wykonalności i analizy kosztów i korzyści. Dokumenty zostały przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. opracowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zakresu opracowania i metodologii przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści na okres prognozowania 2007- 2013 (zgodnie z dokumentem roboczym nr 4 Komisji Europejskiej 08/2006). Studium wykonalności zostało opracowane dla wariantu lokalizacji lotniska w Starym Sączu w dz. Kamieniec oraz wariantu II, wybranego w oparciu o wcześniej przeprowadzoną niezależną analizę możliwości utworzenia lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny z elementami koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego opracowaną przez Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. W ramach realizacji kontraktu dokonana została aktualizacja opracowania poprzez uwzględnienie wydłużenia drogi startowej do 1800 m oraz przeprowadzona została analiza podejścia (przeszkód w podejściach), procedur (wraz z oprzyrządowaniem).

Opracowane studium wykonalności:

 • zdefiniowało projekt,
 • przedstawiło analizę otoczenia gospodarczego projektu, demografii i turystyki w strefie jego oddziaływania,
 • określiło promień oddziaływania i dojazdów, udział transportu lotniczego w rynku przewozów pasażerskich (PAX), towarów poczty w strefie lotniska Sądeckiego (udziału % w rynku),
 • określiło strategię marketingową lotniska w stosunku do miasta i regionów (cele i zadania),
 • przedstawiło perspektywy realizacji podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego oraz miasteczka multimedialnego (Park Naukowo Techniczny) w rejonie Starego Sącza na wielkość przewozów lotniczych oraz wpływ konkurencji lotnisk na potencjał rozwoju rynku Lotniska Stary Sącz (LSS) z uwzględnieniem lotnisk w Popradzie, Krakowie, Nowym targu, Katowicach, Rzeszowie oraz w Krośnie.
 • zawierało analizę potrzeb, celowości i spójności budowy nowego LSS ze strategią sieci lotnisk na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
 • zawierało analizę logiki interwencji, celów projektu i jego oddziaływania, komplementarności z innymi projektami, rezultatów i produktów,
 • uwzględniało analizy specyficzne dla sektora tzn. analiza popytu oraz analiza ruchowa, zawierająca prognozę 30 letnią (na bazie wskaźników z 2007r.) w przedziałach co najmniej 5 – letnich z określeniem pików miesięcznych i godzinowych dla ilości pasażerów i ich kategorii (ruch krajowy, międzynarodowy, charterowy/sezonowy), operacji lotniczych z podziałem na ruch komunikacyjny, ogólny, charterowy – turystyka uzdrowiskowa, zimowa, wypoczynkowa, polonijna, cargo lotnicze export i import, poczty.
 • uwzględniało analizę techniczną i technologiczną w ramach której określono wymagania formalne, zezwolenia i certyfikaty, oraz własność terenu i obiektów, użytkownicy lotniska, bezpieczeństwo, przeszkody lotnicze.
 • przedstawiało opis proponowanych zmian w obszarze wariantów realizacji projektu, w tym:  określenie rodzaju i wielkości samolotów obsługujących LSS w tym samolot krytyczny (typy, parametry), określenie zmiany w okresie prognozy/propozycja charakteru i typu lotniska (kod referencyjny ICAO, użytku publicznego, lokalne/regionalne, międzynarodowe,), kategorie ochrony przeciwpożarowej i medycznej.
 • poddało analizie przydatność terenów przeznaczonych pod LSS i istniejącej infrastruktury dla proponowanego ruchu lotniczego i możliwości dostosowawcze powierzchni do docelowej rozbudowy oraz problematykę prac archeologicznych i ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru lotniska.
 • analizowało wymagane parametry drogi startowej: kierunek, długość, szerokość, niweleta , zmiany promienia, nawierzchnia – rodzaj, nośność PCN, oprzyrządowanie świetlne i nawigacyjne – dostępność terenów pod systemy, ograniczenia terenowo- wysokościowe w strefie promienia 4 km – szczegółowe, w strefach podejścia – 15 km od lotniska w/g ICAO, procedury dolotów i startów VFR, IFR – wymagane przewyższenia nad przeszkodami także dla ILS.
 • zawierało zarówno opis ryzyk, analizę ekonomiczną, analizy prawne oraz instytucjonalne
 • zawierało analizę możliwości prowadzenia przewidywanego ruchu lotniczego w odniesieniu do wymagań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w stosunku do innych lotnisk i tras lotniczych (ew. kolizje przestrzenne).
 • zawierało część geograficzną i mapową określającą lokalizację inwestycji, usytuowanie poszczególnych obiektów lotniskowych, strefy podejścia.

Wszystkie parametry wykorzystane w dokumentach, o których mowa powyżej, były zgodne z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Analiza przeprowadzona została zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 sierpnia 2002 r. prawo lotnicze, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno budowlanych dla lotnisk cywilnych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Dokumenty finansowe zostały przygotowane w oparciu o ogólnie przyjęte standardy branżowe w tym zakresie.