Ministerstwo Rozwoju

Projekt: Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum którym zarządzała firma doradcza IBC Advisory S.A., w skład którego wchodziła także Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacja Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt zrealizowany został w drugiej połowie 2016 roku. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany był zespół złożony z ponad 30 ekspertów z całego kraju.

Celem głównym badania była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach SOR oraz opracowanie rekomendacji możliwych do wprowadzenia i pożądanych zmian SOR jako rządowego dokumentu strategicznego. Realizacja badania ewaluacyjnego ex ante przebiegała w dwóch równoległych procesach analitycznych. Pierwszym z nich była ocena dotychczas wypracowanych założeń SOR. Drugi proces miał na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zmian w zapisach SOR.

W ramach badania zastosowano triangulację metodologiczną, polegającą na użyciu uzupełniających się metod w celu zbadania pojedynczego problemu badawczego, oraz triangulację, polegającą na wprowadzeniu do badań wielu obserwatorów oraz kontrolerów badań i wniosków. Badaliśmy zarówno dane zastane (desk research), jak i materiały pozyskane w trakcie jakościowych badań terenowych (wywiady IDI, diady). Dodatkowo, wykorzystaliśmy także analizy treści przekazu medialnego, analizy semiotyczne, analizy ekonometryczne oraz benchmarking (analizy porównawcze). Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i technik badawczych uzyskano efekt kumulowania się, weryfikacji oraz wzajemnego uzupełnienia danych pochodzących z różnych źródeł, co przyczyniło się do większej obiektywizacji całego procesu badawczego. Dodatkowo liczny i różnorodny zespół ekspertów składający się ze specjalistów w uzupełniających się dziedzinach nauki i badań gwarantował uzyskanie szerokiego spektrum opinii oraz całościowe spojrzenie na zagadnienie badawcze z różnorodnych perspektyw.

Wnioski i rekomendacje, które przedstawiliśmy Premierowi dotyczyły trzech aspektów dokumentu: trafności i spójności wewnętrznej SOR, spójności zewnętrznej Strategii z innymi dokumentami strategicznymi oraz możliwości jej realizacji. Dodatkowymi zagadnieniami, które poddane zostały ocenie w ramach badania, były: spójność SOR z wybranymi politykami horyzontalnymi UE, możliwość wykorzystania funduszy UE jako narzędzia realizacji SOR, zbieżność planowanych działań z dobrymi praktykami polityki przemysłowej stosowanej w innych państwach (benchmarking) oraz analiza treści przekazu medialnego dotyczącego SOR.