Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+”


IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w związku z wygranym postępowaniem przetargowym, zrealizowała w latach 2013 i 2014 r. badanie ewaluacyjne projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+” Głównym celem projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy 50+” była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej. Przeprowadzenie ewaluacji projektu pomogło ustalić, czy zaplanowane wsparcie finansowane ze środków EFS oraz sposób jego wdrażania są adekwatne, trafne, skuteczne, efektywne, a przede wszystkim użyteczne.

Badanie zrealizowane przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. objęło swoim zasięgiem analizę działań realizowanych w ramach projektu. W wyniku badania rozpoznano następujące obszary:

  • poziom satysfakcji i zadowolenia uczestników szkoleń oraz czynniki go kształtujące,
  • stopień osiągnięcia celów projektu,
  • możliwość implementacji zakresu tematyki przygotowanych w ramach projektu opracowań, podręcznika i wyników badań,
  • czynniki sprzyjające i bariery związane z wdrażaniem poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu
  • ocena współpracy z partnerem.

Analizy uwzględniały region, z jakiego pochodzili uczestnicy oraz strukturę uczestników projektu ze względu na płeć, wiek i wykształcenie. Dane były zbierane z uwzględnieniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

W wyniku realizacji umowy powstały 3 raporty, obejmujące ocenę realizacji wszystkich zadań przewidzianych w Projekcie w poszczególnych latach oraz Raport końcowy, zawierający najważniejsze analizy obejmujące ocenę realizacji wszystkich zadań przewidzianych w Projekcie w latach 2010-2014 oraz rekomendacje dotyczące wdrażania tego typu projektów w przyszłości.