Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnych”


Badanie  „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnym” zostało zrealizowane na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Celem badania była identyfikacja problemów i barier napotykanych przez różne grupy osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia i funkcjonowania w społeczeństwie, które to problemy i bariery mogą zostać rozwiązane, usunięte lub zmniejszone dzięki innowacyjnym rozwiązaniom o charakterze technicznym/ technologicznym.

W toku badania skupiono uwagę na trzech grupach osób z niepełnosprawnościami: wzroku, słuchu i narządów ruchu. Czwartą grupą, której potrzeby diagnozowano były osoby pełnosprawne, które na co dzień sprawują opiekę nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi (zarówno osobami pełnoletnimi jak też małoletnimi). Przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i osób aktywnie zaangażowanych we wspieranie tej grupy. Ze względu na złożoność problematyki badawczej w toku prac zastosowano zróżnicowane i wzajemnie uzupełniające się metody pozyskiwania informacji. Badania oparto na połączeniu metod niereaktywnych (analiz desk-research) i jakościowych badań reaktywnych. Triangulacja i równoczesne zastosowanie obydwu podejść pozwoliły uzyskać uzupełniające się informacje i tym samym stworzyć możliwie pełny obraz przeszkód ograniczających możliwość aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ale także rozwiązań niwelujących te bariery.

Wszystkie zdiagnozowane bariery wpływają na swobodę aktywności. Warto zauważyć, że funkcjonowanie osób niepełnosprawnych podobnie jak codzienność osób zdrowych ma wiele wymiarów, które się wzajemnie przenikają. Trudności w przemieszczaniu wpływają na możliwość edukacji i podjęcia pracy. Bariery komunikacyjne przekładają się m.in. na dostęp do informacji ważnych z punktu widzenia przemieszczania się, ale też rozwoju zawodowego, czy edukacji tak formalnej jak i nieformalnej. Każda z barier należy traktować zatem jako ograniczenia mogące mieć negatywne konsekwencje w różnych obszarach życia wpływając na jego ogólną jakość.

Wyniki badania zostaną wykorzystane do projektowania działań mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań służących niwelowaniu przeszkód utrudniających osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.