Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.


W wyniku zawartej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, zrealizowaliśmy badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, dla potrzeb projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013.h. Badanie zakończone zostało w lutym  2009 r. Celem badań było dostarczenie na potrzeby realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu wiarygodnych i aktualnych informacji na temat oceny poszczególnych obszarów wymiaru sprawiedliwości w Polsce przez społeczeństwo, a także określenie, jaki jest wizerunek wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. Ponadto, celem badań było także określenie, jak w odbiorze społecznym oceniany był przebieg reformy wymiaru sprawiedliwości i kierunków, w jakich zmierzały działania podejmowane w ramach reformy. Dodatkowo badanie przedstawiło aktualny stan świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza badawczego i poprzedzone badaniem pilotażowym, które umożliwiło optymalne sformułowanie pytań badawczych. Badanie miało charakter ogólnopolski –  objęło wszystkie województwa w Polsce i zostało przeprowadzone na reprezentatywne próbie.

W wyniku badania powstał raport z badania pilotażowego, trzy raporty cząstkowe, za każdy miesiąc realizacji badania oraz raport końcowy, będący podsumowaniem całego projektu.