Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III


Zrealizowany w IV Q 2019 r. na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych projekt pn.  „Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III)”  był uzupełnieniem realizowanego równolegle „Badania oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II)”. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 1,25 mln zł.

Badanie sektorowe III było ostatnią częścią projektu badawczego pt. „Ocena funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach”. Było badaniem typu case study, realizowanym z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z reprezentantami firm/właścicielami/pracownikami oraz analizy treści materiałów innowacyjnych przedsiębiorstw działających w ramach sektorów motoryzacji oraz przemysłu chemicznego.

Jego celem było prześledzenie związków między kompetencjami i kwalifikacjami pracowników a zdolnością do generowania innowacji w wybranych przedsiębiorstwach obu sektorów. Wyniki i produkty badania w odniesieniu do zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje będą uwzględnianie przy działaniach związanych ze wsparciem opisywania kwalifikacji innowacyjnych oraz planowaniem dalszych działach w ramach projektu systemowego „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.