Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim


W wyniku wygranego przetargu publicznego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi powierzył nam realizację projektu „Praca nierejestrowana  – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim”. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2015 r. Wartość umowy wyniosła blisko 250 tys. zł. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zaproponowała  sposób optymalnego dotarcia do respondentów – a także, w ramach badania:

  • dokonano rozpoznania natężenia zjawiska w podregionach oraz powiatach województwa łódzkiego,
  • pozyskano wiedzę o zróżnicowaniu natężenia „szarej strefy” w regionach,
  • opracowano charakterystykę osób wykonujących pracę nierejestrowaną w oparciu o ich cechy  socjo-demograficzne,
  • zidentyfikowano rodzaje wykonywanej pracy,
  • wyszczególniono typy zatrudnienia w szarej strefie,
  • poznano zakres korzystania z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną.

Badanie podzielono na dwa moduły:

  • analiza desk research – analiza dostępnych materiałów wtórnych przybliżyła dostępne wyniki badań dotyczące skali zjawiska oraz uwarunkowań podejmowania zatrudnienia pracy nierejestrowanej w Polsce. Zgromadzona w ten sposób wiedza posłużyła do weryfikacji problematyki badania.
  • pozyskiwanie i analiza danych, która opierała się o ilościowe techniki badawcze. Otrzymany materiał empiryczny pozwolił na identyfikację zjawiska w województwie, jego podregionach, powiatach oraz mieście Łodzi. Zgromadzone opinie nt. wykonywania pracy nierejestrowanej oraz korzystania z usług szarej strefy uzupełniły informacje o realnym popycie na pracę w województwie.

W badaniu zastosowano próbę losowo-warstwową. Grupę badaną tworzyły osoby aktywne zawodowo – członkowie gospodarstw domowych. Pozyskane od respondentów informacje stanowiły zbiór opinii dotyczących podejmowania zatrudnienia w szarej strefie oraz korzystania z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną.

Kompleksowa analiza aktualnej sytuacji gospodarczej została przeprowadzana wielopłaszczyznowo. Badanie „szarej strefy” pozwoliło uzupełnić obraz realnego zapotrzebowania na pracę w województwie łódzkim, a otrzymany materiał stworzył tło dla opisu aktualnych problemów na lokalnym rynku pracy.

Efektem realizacji projektu był raport z badania, który pozwolił na lepsze niż do tej pory rozpoznanie sfery działalności gospodarczej województwa łódzkiego, która wymyka się wszelkim sformalizowanym rejestracjom i – choć wiadomo, że istnieje – nie daje się opisać za pomocą danych pozyskiwanych przez statystykę publiczną. Sferą tą jest praca nierejestrowana wykonywana przez członków łódzkich gospodarstw domowych oraz zapotrzebowanie gospodarstw domowych na taki rodzaj pracy. Badania te pozwoliły również na sformułowanie wniosków o charakterze metodologicznym. Wnioski te posłużyły za podstawę rekomendacji sformułowanych pod kątem ograniczenia pracy nierejestrowanej, co pozwoli na eliminację, a przynajmniej poważne zmniejszenie skali jego negatywnych skutków gospodarczych i społecznych.