Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Ewaluacja wpływu interwencji WRPO 2014+ na realizację celów sformułowanych w ramach Osi Priorytetowych


Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2022 i 2023 r.
W trakcie prac zespół ekspercki dokonał pogłębionej oceny ekonomicznych i społecznych efektów interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020.

Analizie poddano projekty zrealizowane w ramach wszystkich Poddziałań/ Działań/ Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Oceniono krótko i długoterminowe efekty 1318 projektów finansowanych w ramach 82 Poddziałań.

W trakcie prac w szerokim zakresie wykorzystano dane zagregowane w systemie SL2014 i informacje pozyskane bezpośrednio od ponad 1100 beneficjentów. Informacje o charakterze ilościowych i statystycznym pogłębiono w trakcie 60 wywiadów z przedstawicielami instytucji realizujących projekty w ramach WRPO 2014+, a także 6 grup fokusowych z przedstawicielami przedsiębiorstw każdego z wielkopolskich regionów.

Opracowane przez zespół analityczny wnioski i rekomendacje zostały poddane krytycznej ocenie podczas dwóch paneli: eksperckiego i implementacyjnego. W trakcie paneli metodą prac warsztatowych dopracowano rekomendacje projektowe w sposób umożliwiający ich efektywne wdrożenie z korzyścią dla mieszkańców województwa.

Rezultatem badania ewaluacyjnego było opracowanie zaleceń, które z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i geopolitycznej wynikają dla kolejnej perspektywy finansowej i interwencji planowanych w ramach FEW (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski) 2021- 2027.