Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II)


Badanie polegało na realizacji badań ilościowych w ramach  realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych  projektu systemowego „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty  i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Badanie Sektorowe II było częścią projektu badawczego pt. „Ocena funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach” i było związane z oceną otwartości na innowacje oraz uczenie się przez całe życie w analizowanych sektorach, a także pomiarem wskaźników kluczowych dla funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji oraz potencjału wdrożenia ZSK.

Kontrakt dotyczył realizacji badania pilotażowego oraz przeprowadzenia badania głównego w postaci badania ilościowego zrealizowanego techniką osobistych wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI) z pracodawcami i pracownikami w sektorach: motoryzacja oraz przemysł chemiczny. Równolegle badanie objęło przedstawicieli instytucji edukacyjnych. W badaniu firm łączna liczba przebadanych podmiotów w każdej z branż była nie niższa niż 1060. W przypadku badania instytucji edukacyjnych wielkość próby to 600 podmiotów, po 200 na każdy typ badanej instytucji.

Badanie spotkało się z dużym uznaniem Zamawiającego, skutkiem czego było zawarcie umowy uzupełniającej na realizację kolejnego badania pod nazwą „Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III)”. Łączna wartość umów wynosiła ponad 1,25 mln zł.