Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce


Na zlecenie Ministra Zdrowia przeprowadziliśmy analizę potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W badaniu pod uwagę zostały wzięte zarówno indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej (zawodów medycznych i niemedycznych) z ich punktu widzenia, jak i obszary wymagające doskonalenia umiejętności zawodowych z perspektywy kadry zarządzającej, w tym ordynatorów oddziałów i pielęgniarek oddziałowych.

W celu osiągnięcia jak najbardziej rzetelnych i wyczerpujących informacji badanie zrealizowaliśmy przy zastosowaniu szerokiego spektrum technik służących gromadzeniu danych. Posłużyliśmy się kwestionariuszem ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondenta z wykorzystaniem Internetu, scenariuszem wywiadu skierowanym do pracowników systemu opieki zdrowotnej oraz ekspertów w danej dziedzinie, analizą ekspercką i analizą dokumentów.

W badaniu wzięło udział 7465 respondentów, w tym: dyrektorzy i dyrektorzy administracyjni szpitali, ordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych, pielęgniarki oddziałowe, lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, technicy medyczni, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiolodzy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach ds. finansowych.