Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Przeprowadzenie badania opinii publicznej (badania ilościowego oraz jakościowego) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”.


W wyniku wygranego przetargu publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziliśmy badania opinii publicznej (badania ilościowe oraz jakościowe) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”, współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na Rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS, priorytet 5, Równość płci. Projektu miał wskazać rozwiązania sprzyjające godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, w tym upowszechnienie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem wśród pracujących ojców. Realizacja projektu miała pomóc w podnoszeniu świadomości pracodawców, pracowników oraz reprezentantów otoczenia rynku pracy (np. związków zawodowych, organizacji pracowników, izb gospodarczych) w zakresie implementacji polityki zatrudnienia sprzyjającej pracującym rodzicom oraz wyeliminowanie uprzedzeń związanych z płcią – postrzegania kobiet jako mniej atrakcyjnych pracowników ze względu na obciążenie obowiązkami prokreacyjno-opiekuńczymi. Badanie opinii publicznej miało na celu poznanie opinii Polek/Polaków na temat zagadnień związanych z równością szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

W ramach badania opinii publicznej (ilościowego oraz jakościowego) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy uwzględniono następujące obszary:

  • prawa pracownicze wynikające z rodzicielstwa
  • wdrażanie polityki równości płci w Polsce (rozwiązania ułatwiające godzenie życia

zawodowego z rodzinnym np. zmiany w Kodeksie pracy obejmujące m.in. urlopy ojcowskie);

  • udział kobiet w przestrzeni publicznej w Polsce (udział kobiet w procesie podejmowania decyzji, np. w zarządach firm, polityce, nauce);
  • wizerunek kobiet i mężczyzn w mediach pod kątem godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji kończącej projekt oraz rozpowszechnione podczas innych działań promocyjnych realizowanych przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPIPS. Wyniki badania zostały wykorzystane również do przeprowadzania kampanii społecznych na temat wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.