Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Klient: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Usługi badawcze i doradcze. Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu na potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim


Projekt został zrealizowany w drugiej połowie 2022 r. W tworzenie raportu zaangażowani byli konsultanci Zespołu do spraw rozwoju rynków pracy w ramach Sektora Publicznego w IBC Advisory S.A., a także eksperci zewnętrzni z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem projektu była diagnoza potencjału zawodowego cudzoziemców zza wschodniej granicy obecnych na rynku pracy województwa łódzkiego. Projekt odpowiadał na potrzebę rozpoznania sytuacji migrantów i potrzeb pracodawców w kontekście zmian na rynku pracy będących skutkami rosyjskiej agresji i ruchów ludnościowych spowodowanych wybuchem wojny w Ukrainie. Prowadzone prace badawcze obejmowały analizy desk-research, badania ilościowe i jakościowe.

Zaproponowane autorskie rozwiązania metodologiczne IBC Advisory S.A. umożliwiły eksplorację odmiennych perspektyw poznawczych i tym samym uzyskanie uzupełniających i wzajemnie weryfikujących się informacji. W trakcie analiz wykorzystano ponad 50 źródeł informacji, jak artykuły naukowe, raporty i opracowania, akty prawne, źródła bazodanowe, plany strategiczne. Przeprowadzono także analizę 3277 kart rejestrujących się cudzoziemców z sześciu wybranych krajów (Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji) pozyskanych z 22 Powiatowych Urzędów Pracy obsługujących wszystkie 24 powiaty województwa łódzkiego. W trakcie badań ilościowych pozyskano opinie 250 przedstawicieli przedsiębiorstw i 500 polskich pracowników współpracujących na co dzień z obywatelami Ukrainy. Uzupełnieniem tych prac były wywiady prowadzone z Ukraińcami i Ukrainkami pracującymi na terenie województwa łódzkiego. Uzyskane wyniki walidowano w toku konsultacji eksperckich zgodnie z metodologia IBC Advisory S.A.

Analiza umożliwiła poznanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa i określenie stanu w zakresie migracji w kontekście cech rynku pracy w województwie łódzkim. Zespół badawczy na postawie przeprowadzonych prac opracował rekomendacje działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału i szans jakie dla rynku pracy w województwie łódzkim niesie migracja pracowników z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Wartość zawartej umowy wyniosła 0,2 mln zł.

Zapraszamy do lektury Raportu i filmu promującego wyniki badania.