Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku


IBC GROUP Central Europe Holding S.A. działając jako lider konsorcjum we współpracy z firmą badawczą SMG/KRC Poland Media S.A. (obecnie Millward Brown S.A.) była wykonawcą projektu „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku”, zrealizowanego od marca do lipca 2009 r. dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem badania było przeprowadzenie diagnozy oraz zidentyfikowanie możliwych płaszczyzn oraz form współpracy między instytucjami rynku pracy, a instytucjami pomocy i integracji społecznej.

W ramach badania:

  • dokonano identyfikacji istniejących dobrych praktyk w zakresie współpracy i partnerstwa instytucji funkcjonujących w obszarze rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
  • określono kierunki rozwoju współpracy obu typów instytucji
  • określono scenariusz interwencji, który stał się podstawą dla wypracowania wspólnych metod działania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej i pozwolił na racjonalizację systemu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W przeprowadzonym badaniu uwzględnione zostały zarówno rozwiązania na poziomie centralnym (ogólnopolskim), jak i szczegółowe rozwiązania oraz praktyki na poziomie regionalnym i lokalnym. Badaniem objęto: instytucje i organizacje społeczne, a także podmioty prywatne związane z rynkiem pracy i pomocą społeczną.

W wyniku realizacji projektu powstał raport z badania wraz z rekomendacjami, które miały zasadnicze znaczenie nie tylko dla właściwego doboru i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL, ale również dla identyfikacji i wdrożenia optymalnych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia oraz szeroko rozumianej polityki kadrowej instytucji pomocy i integracji społecznej.