Urząd Marszałkowski w Łodzi

Projekt: Przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyłonił generalnego wykonawcę kontraktu „Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim” poprzez dokonanie wyboru Spółki IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Projekt o wartości blisko 1 mln zł brutto, dotyczył trzech sektorów – innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rynku pracy. Celem projektu było przeprowadzenie badań, diagnozy oraz opracowanie strategii regionalnej.

W ramach realizacji zadania, Spółka IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadziła kompleksowe badanie stanu innowacyjności w województwie, jednostek B+R, rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Realizacja badania oparta została o wykorzystanie technik jakościowych oraz ilościowych – m.in. PAPI, CAPI, CATI, FGI, IDI.

Do trwałych rezultatów projektu należy m.in. wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu innowacyjności gospodarki w skali regionu. Opracowany przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. system dostarcza aktualne informacje o poziomie innowacyjności lokalnej gospodarki oraz określa zjawiska wpływające na jej poziom. Ważnym elementem z punktu widzenia Województwa jest uzyskiwanie dzięki niemu aktualnej i systematycznej wiedzy, nie tylko na temat czynników stymulujących rozwój innowacyjności, ale również czynników wpływających negatywnie na jej rozwój. System przygotowany przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. dał również możliwość porównania innowacyjności województwa w kilkunastu obszarach. System jest spójny z metodami pomiaru stosowanymi przez Komisję Europejską i inne międzynarodowe organizacje. Dało to możliwość porównywania innowacyjności województwa z innymi europejskimi regionami. Realizacja kontraktu postawiła Województwo Łódzkie na zdecydowanej pozycji lidera wśród pozostałych województw w tym zakresie. W żadnym województwie w okresie realizacji projektu, nie wdrożono takiego systemu, przez co realizacja kontraktu miała charakter pionierski i była unikatowa w skali kraju. Najważniejszym aspektem wdrożonego rozwiązania była jego praktyczność w zastosowaniu. Przeprowadzone badania jak i przygotowany system stanowił i do dziś stanowi ważny instrument do podejmowania decyzji strategicznych nie tylko przez Zarząd Województwa Łódzkiego, ale także przez przedsiębiorców.