Ministerstwo Infrastruktury

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: „Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”


GROUP Central Europe Holding S.A. była generalnym wykonawcą projektu pn. „Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Nadrzędnym celem badania było określenie zagrożeń występujących w procesie realizacji projektów lotniczych finansowanych ze środków UE tj. wszystkich projektów z podstawowej listy projektów indywidualnych dla POIiŚ, których beneficjentem są porty lotnicze lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W ramach badania:

  • określono faktyczny stanu realizacji przedmiotowych projektów lotniczych
  • oceniono przygotowania beneficjentów do realizacji tych projektów
  • zidentyfikowano i skategoryzowano zagrożenia występujących przy realizacji projektów lotniczych z wyszczególnieniem ewentualnych obszarów działania instytucji występujących w procesie realizacji tych projektów;
  • zdefiniowano bariery i zagrożenia zewnętrzne, występujące w otoczeniu projektu, mające wpływ na realizację projektów.

W opracowaniu wyników badania przygotowano opisy poszczególnych projektów wraz z informacją nt. postępów w realizacji inwestycji. Miało to na celu sprawdzenie, czy proces realizacji inwestycji przebiega zgodnie z planem, czy projekt zostanie ukończony w zakładanym terminie, czy też nastąpią opóźnienia w realizacji projektu.

W badaniu zastosowano kilka metod badawczych i korzystano z wielu źródeł informacji (m.in.: analiza danych zastanych; wywiady IDI z przedstawicielami wnioskodawców projektów lotniczych oraz przedstawicielami instytucji wdrażających działanie 6.3. POIiŚ; wywiady CATI z przedstawicielami społeczności lokalnej, przedstawicielami Urzędów Gmin i Urzędów Marszałkowskich i z wykonawcami projektów lotniczych; studium przypadku projektów; oraz panel ekspertów).

W efekcie realizacji projektu powstał raport z badania, który w sposób szczegółowy opisuje stan przygotowań beneficjentów, funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację projektów oraz warunki występujące w otoczeniu zewnętrznym. W raporcie przedstawiono trzy grupy rekomendacji – adresowane do beneficjentów, Ministerstwa Infrastruktury i instytucji wspomagających realizację projektów, oraz do wykonawców, samorządów lokalnych i miejscowej społeczności zamieszkałej w rejonie oddziaływania portów lotniczych.