Komendant Główny Policji

Projekt: Badanie stresu zawodowego w Policji wraz z opracowaniem programu profilaktyki stresu


IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w związku z wygranym postępowaniem przetargowym, zrealizowała w  2014 r. badanie stresu zawodowego w Policji na zlecenie Komendanta Głównego Policji. Badanie miało na celu wyłonienie czynników ryzyka stresu, tj. tych elementów środowiska pracy, które są przyczyną występowania niekorzystnych zmian w efektywności zawodowej i stanie zdrowia funkcjonariuszy, określenie grup ryzyka, określenie grup funkcjonariuszy, którzy aktualnie przejawiają najwięcej niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu zawodowym i stanie zdrowia w wyniku narażenia na działanie  czynników stresogennych oraz diagnozę poziomu stresu zawodowego w środowisku Policji w porównaniu  do poziomu stresu zdiagnozowanego wśród przedstawicieli innych zawodów w Polsce. Projekt objął swoim zakresem m.in. opracowanie metodologii doboru próby badawczej, która zapewniła reprezentatywność pod względem struktury zatrudnienia w Policji wg. garnizonów, rodzajów służb, charakteru wykonywanych zadań, wielkości jednostek, stażu służby oraz przeprowadzenie badanie ilościowego na próbie 9793 funkcjonariuszy Policji. Rezultatem projektu, było opracowanie złożeń do programu profilaktyki stresu. Próba do badania została wyodrębniona na podstawie probabilistycznego schematu doboru próby. Spośród 97462 funkcjonariuszy Policji  za pomocą doboru losowego warstwowego (bez zwracania) została wylosowana próba do badania. Zaproponowana alokacja uwzględniała takie zmienne jak województwo, płeć funkcjonariusza, staż służby, wielkości jednostek, charakter wykonywanych zadań oraz rodzaj służby. Realizacja projektu, to z całą pewnością duży krok ku wzmacnianiu konkurencyjności formacji mundurowej Policji, jako pracodawcy.