Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Projekt: Badanie diagnostyczno-prognostyczne pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+”


Realizacja badania diagnostyczno-prognostycznego pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu trwała od maja do listopada 2019 r.

Celem badania jest diagnoza i ocena aktualnego oraz prognozowanego stanu zatrudnienia osób 50+ i osób 60+ na wielkopolskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem analizy szans i barier dla działań mających za zadanie zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+ w regionie.  Zagadnienia badawcze będące przedmiotem projektu zostały podzielone na dwa wątki: pierwszym z nich jest  sytuacja osób starszych na rynku pracy województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu ich aktywizację zawodową,  drugim natomiast funkcjonowanie podmiotów tzw. „srebrnej gospodarki”. Badanie obejmowało triangulację metod badawczych oraz źródeł danych w celu uzyskania pełnego obrazu obecnej sytuacji osób 50+ i 60+ na wielkopolskim rynku pracy. Zastosowano ilościowe  i jakościowe techniki zbierania danych oraz uwzględniono perspektywy różnych podmiotów działających na rynku pracy.  Projekt składał się z trzech etapów:  eksploracyjnego, pogłębiającego i rekomendacyjnego.

Raport, który powstał w wyniku przeprowadzonego badania, stanowi źródło informacji niezbędnych dla planowania strategicznego   i operacyjnego dla organów samorządowych, instytucji rynku pracy, instytucji związanych  z edukacją oraz gospodarką regionu, a także istotne źródło wiedzy służące wsparciu informacyjnemu zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy).