Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej dla korpusu służby cywilnej


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego, zwróciła się do nas o opracowanie, publikację i dystrybucję do urzędów administracji rządowej kompleksowej polityki szkoleniowej w służbie cywilnej oraz wytycznych dotyczących jej wdrażania. Umowa została zrealizowana w 2012 roku. Ze względu na cel i zakresu kontraktu, było on niezmiernie istotny dla kształtowania i planowania polityki rozwoju całego korpusu służby cywilnej w Polsce. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest miejscem urzędowania premiera. W niej Szef Rządu przyjmuje gości zagranicznych, delegacje krajowe, przedstawicieli różnych środowisk. W każdy wtorek Rada Ministrów, pod przewodnictwem Premiera, odbywa w Kancelarii posiedzenia, podczas których przyjmuje projekty rządowych ustaw, wydaje rozporządzenia, opiniuje i zatwierdza dokumenty. Polityka szkoleniowa, została opracowana przez nas w ramach resortowego projektu Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, który był rozbudowanym przedsięwzięciem szkoleniowym skierowanym do ok. 12700 osób, głównie do pracowników administracji rządowej. Projekt zrealizowany został w 2011 roku. Polityka szkoleniowa miała na  celu przede wszystkim wskazanie sposobów i potrzeb w zakresie doskonalenia kadr administracji rządowej poprzez m.in. intermentoring i szkolenia, które są najlepszym sposobem na rozwijanie indywidualnych umiejętności pracowników. Przyczyniają się one do podwyższania kwalifikacji i kompetencji urzędników administracji publicznej, zwiększają świadomość praw i obowiązków pracowniczych w służbie cywilnej oraz wzmacniają potencjał organizacyjny urzędów. Uczestnicy pogłębiając wiedzę branżową, rozwijają zdolności interpersonalne, wiedzę specjalistyczną, wzmacniają również znajomość języków obcych, a tym samym jakość świadczonych przez nich usług. Opracowanie polityki szkoleniowej w służbie cywilnej obejmowało wdrożenie wypracowanych rozwiązań w 62 urzędach administracji rządowej. Polityka szkoleniowa, pośrednio wpłynęła na poprawę zewnętrznego wizerunku administracji, jak również przyczyniła się do zwiększenia zaufania społecznego wobec przedstawicieli organów państwa. Inwestycje w kapitał ludzki niewątpliwie prowadzą do wzrostu konkurencyjności administracji w stosunku do innych pracodawców.