15 maja 2015, IBC GROUP Central Europe Holding SA dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Spółka rozpoczyna realizację kolejnego kontraktu w sektorze publicznym.

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi umowę na przeprowadzenie badania „Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim”.


Celem badania jest identyfikacja skali zjawiska pracy nierejestrowanej w województwie łódzkim, w tym:

  • rozpoznanie natężenia zjawiska w podregionach oraz powiatach województwa łódzkiego
  • pozyskanie wiedzy o zróżnicowaniu natężenia „szarej strefy” w ww. regionach
  • opracowanie charakterystyki osób wykonujących pracę nierejestrowaną w oparciu o ich cechy socjo-demograficzne
  • identyfikacja rodzaju wykonywanej pracy oraz typów zatrudnienia w szarej strefie
  • poznanie zakresu korzystania z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną

Kompleksowa analiza aktualnej sytuacji gospodarczej zostanie przeprowadzana wielopłaszczyznowo. Badanie „szarej strefy” pozwoli uzupełnić obraz realnego zapotrzebowania na pracę w województwie łódzkim, a otrzymany materiał stworzy tło dla opisu aktualnych problemów na lokalnym rynku pracy.

Badanie podzielone zostanie na dwa moduły:

a. Analiza desk research – analiza dostępnych materiałów wtórnych przybliży dostępne wyniki badań dotyczące skali zjawiska oraz uwarunkowań podejmowania zatrudnienia pracy nierejestrowanej w Polsce. Zgromadzona w ten sposób wiedza posłuży do weryfikacji problematyki badania.

b. Pozyskiwanie i analiza danych opierać się będzie o ilościowe techniki badawcze. Wyniki omówione zostaną w raporcie. Otrzymany materiał empiryczny pozwoli na identyfikację zjawiska w województwie, jej podregionach, powiatach oraz mieście Łodzi. Zgromadzone opinie nt. wykonywania pracy nierejestrowanej oraz korzystania z usług szarej strefy uzupełnią informacje o realnym popycie na pracę w województwie.

Zwieńczeniem wymienionych modułów będzie raport zbiorczy zawierający analizę zebranego materiału badawczego oraz wnioski i rekomendacje wynikające ze wszystkich działań podjętych w przedsięwzięciu badawczym.

W badaniu zastosowana zostanie próba losowa warstwowa. Grupę badaną tworzyć będą osoby aktywne zawodowo – członkowie gospodarstw domowych. Pozyskane od respondentów informacje stanowić będą zbiór opinii dotyczących podejmowania zatrudnienia w szarej strefie oraz korzystania z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną.

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie w/w postępowania przetargowego, w ramach którego najwyższą ocenę merytoryczną uzyskała oferta i metodologia opracowana przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. i partnera naukowego Społki, stanowi wyraz uznania dla jakości prac nad produktem badawczym przygotowanym przez Spółkę. Dotychczas produkt badawczy obejmujący diagnozę zjawiska pracy nierejestrowanej z sukcesem został wdrożony w województwie mazowieckim, w ramach umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego w roku 2014 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

***

IBC GROUP SA powstała poprzez przekształcenie spółki IBC GROUP Central Europe Holding Ltd. a początki jej działalności w Polsce sięgają 2005 roku. Spółka oferuje rozwiązania własne z zakresu konsultingu zarządczego, badań, doradztwa prawnego, uzupełniane przez światowe metodologie i technologie. Świadczy pełen zakres usług od konsultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów doradczych i badawczych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Obecnie Grupę tworzy kilka spółek w Polsce i za granicą.