23 września 2015, IBC GROUP Central Europe Holding SA dla Ministra Zdrowia

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna podpisała z Ministrem Zdrowia działającym poprzez Krajowe Centrum ds. Aids umowę na usługę wykonania analizy ankiet z punktów konsultacyjno-diagnostycznych z 2014 r.


W ramach usługi IBC GROUP Central Europe Holding S.A. opracuje dane z reprezentatywnej próby na podstawie ankiet wypełnianych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych przez Doradcę i Klienta, przeprowadzi analizę statystyczną i charakterystykę porównawczą. Na podstawie wyników zostanie opracowany raport, zawierający analizę statystyczną i socjologiczną razem z hipotezami badawczymi. Powstanie również baza danych z danymi za 2014 r.

Analiza uwzględni:

  • charakterystykę społeczno-demograficzną zbadanej populacji, maksymalnie szerokie porównanie ze strukturą demograficzną Polaków według danych GUS, uzupełnionych o dane z badań na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich,
  • analizę związków między cechami społeczno-demograficznymi, a zachowaniami wiążącymi się z ryzykiem zakażenia HIV
  • analizę związków zachowań/sytuacji, wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV
  • pogłębiona analizę mężczyzn zgłaszających się do Punktów Konsultacyjnych, którzy zadeklarowali kontakty z innymi mężczyznami
  • pogłębiona analizę osób zgłaszających się do Punktów Konsultacyjnych, które zadeklarowały przyjmowanie środków psychoaktywnych droga iniekcji
  • pogłębioną analizę klientów Punktów Konsultacyjnych w wieku powyżej 50 lat
  • pogłębioną analizę osób, które otrzymały wynik dodatni badania na obecność HIV.

Badanie umożliwi monitorowanie grup najbardziej narażonych na zakażenie wirusem HIV oraz analizę profilu klientów Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych.