16 listopada 2015, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. realizuje kolejne zamówienie dla Ministerstwa Zdrowia

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła z Ministerstwem Zdrowia umowę na wykonanie opracowania pn. „Analiza najistotniejszych dla populacji polskiej problemów zdrowotnych w ramach pięciu grup chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej, którym należy zapobiegać lub ograniczać ryzyko ich występowania w ramach programów polityki zdrowotnej”. Stworzona przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. analiza ex-ante oceni zasadność i trafność wyboru 15 jednostek chorobowych oraz wskaże propozycje grup docelowych, do których będą skierowane programy polityki zdrowotnej o charakterze profilaktycznym.


Umowa została zawarta w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo przygotowaniami do realizacji projektu, którego celem będzie wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej. W ramach planowanego projektu planuje się opracowanie 15 ogólnokrajowych programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na przeciwdziałanie chorobom stanowiącym istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, choroby układu oddechowego). Projektowane przedsięwzięcie ma charakter analityczny, a jego głównym założeniem jest opracowanie programów profilaktycznych, które w kolejnych latach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (od 2016 r.) będą wdrażane w trybie konkursowym. Analiza będzie w szczególności  odnosić się do następujących chorób: nowotwory płuc, nowotwory skóry, nowotwory głowy i szyi, nowotwory uwarunkowane dziedzicznie, przewlekła obturacyjna choroba płuc, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby kręgosłupa, osteoporoza, psychoza, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania na podłożu psychicznym, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic. Analiza w części dotyczącej epidemiologii będzie uwzględniać co najmniej ocenę następujących współczynników dotyczących zapadalności (zachorowalności), chorobowości, chorobowości hospitalizowanej, umieralności, absencji chorobowej z tytułu ww. chorób oraz ich czynników ryzyka. Analiza będzie dotyczyć okresu 2010 a 2013 i zostanie oparta na danych dotyczących obszaru całej Polski oraz dodatkowo uwzględniać podział administracyjny (województwa). Analiza zostanie oparta na danych epidemiologicznych pochodzących z wiarygodnych baz danych gromadzących informacje w skali kraju z zakresu min. chorobowości hospitalizowanej, zachorowalności, chorobowości, zgonów.