30 grudnia 2015, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zwiększa backlog na rok 2016. Spółka zrealizuje badania dotyczące inwestycji zagranicznych w Małopolsce

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania publicznego, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację dwóch badań: „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2014 i 2015 roku” i „Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim”.

Badanie „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2014 i 2015 roku”  ma na celu określenie struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego. W badaniu uwzględnione zostaną zrealizowane i planowane inwestycje spółek z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w województwie małopolskim, jak również podmiotów zagranicznych posiadających siedzibę w innym regionie, a prowadzących działalność na terenie Małopolski. Analiza obejmie także inwestycje zrealizowane i planowane przez działające na terenie województwa małopolskiego spółki zależne firm z większościowym udziałem zagranicznym, a także przez oddziały/filie spółek, w których podmioty zagraniczne były udziałowcem mniejszościowym i posiadały co najmniej 10% udziałów. Badanie obejmie podmioty, które na terenie województwa małopolskiego zainwestowały kapitał w wysokości co najmniej 1 mln USD odpowiednio na koniec 2014 i 2015 roku lub zatrudniały co najmniej 50 osób odpowiednio na koniec każdego z tych lat.

Badanie Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim” ma na celu kompleksową ocenę klimatu inwestycyjnego w Małopolsce na poziomie małopolskich gmin. Jego efektem będzie sformułowanie wniosków i rekomendacji dla zarządu województwa. Przeanalizowane zostaną zmiany w czasie względem poprzednich edycji badania. W ramach badania, zostaną m.in. zbadane następujące mikroklimaty: kapitału ludzkiego; dostępności komunikacyjnej; infrastruktury technicznej; rynkowy/przedsiębiorczości; usług rynkowych dla biznesu; atrakcyjności rezydencjonalnej, a także przeanalizowane zostaną działania władz lokalnych na poziomie gmin. Uwzględnione zostaną m.in. takie elementy jak: oferty terenów inwestycyjnych; działania proinwestycyjne władz lokalnych; sposób organizacji obsługi inwestora; zawartość informacji dla potencjalnych inwestorów na stronach internetowych gmin oraz kierunki dotyczące polityki/przyciągania inwestorów zagranicznych w dokumentach strategicznych gmin. Celem badania jest analiza działań małopolskich gmin, poziomu współpracy z innymi instytucjami/podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę inwestora oraz samoocena małopolskich gmin w zakresie obsługi i przyciągania inwestorów.

Obydwa badania zaplanowano w taki sposób, iż są komplementarne względem siebie, a uzyskane w trakcie ich realizacji dane i przeprowadzone analizy dostarczą aktualnych informacji dla prowadzenia polityki proinwestycyjnej oraz gospodarczej przez zarząd województwa małopolskiego. Badania będą realizowane do końca 2016 r.