27 stycznia 2016, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna przeprowadzi analizę epidemiologiczną województwa dolnośląskiego w kontekście wsparcia dostępnego w ramach RPO WD 2014-2020

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania publicznego, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na wykonanie „Analizy epidemiologicznej województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem obszarów i grup docelowych objętych wsparciem w ramach RPO WD 2014-2020”.

Głównym celem realizacji przedmiotu umowy jest diagnoza epidemiologiczna województwa dolnośląskiego w celu racjonalnego zaplanowania wsparcia z zakresu ochrony zdrowia udzielanego w ramach RPO WD 2014-2020. Wyniki badań i analiz dostarczą informacji na temat potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz wskażą kierunki działań możliwych do realizacji w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Analiza zostanie wykorzystana przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 do zidentyfikowania specyficznych dla województwa jednostek chorobowych pod katem możliwości działań profilaktycznych oraz możliwości wsparcia regionalnych programów zdrowotnych w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz ułatwiania powrotu do pracy. Na podstawie benchmarkingu opracowana zostanie mapa województwa w podziale na powiaty, odzwierciedlająca specyfikę epidemiologiczną regionu i obrazująca obszary z utrudnionym dostępem do usług zdrowotnych.

Analiza zostanie opracowana do końca I kwartału 2016 r.