8 kwietnia 2016, Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadzi diagnozę stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystując doświadczania realizacji Programu SPIN-TECH.

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,  działając w imieniu Konsorcjum utworzonego przez Spółkę oraz Fundację Rozwoju Badań Społecznych z siedzibą w Krakowie, zawarła w dniu 7 kwietnia 2016 r. umowę pomiędzy Konsorcjum a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zawartej umowy jest dostarczenie przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego usług badawczych, których przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczania realizacji Programu SPIN-TECH”.

Jednym z wdrażanych przez NCBR programów dotyczących wsparcia transferu technologii był Program SPIN-TECH, którego zadaniem było wsparcie działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze – PJB (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Głównym celem programu była intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek pośredniczących pomiędzy publiczną sferą B+R a gospodarką. Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce poprzez zakładanie spółek spin-off przy wsparciu spółki celowej.

Celem realizacji zawartej przez Konsorcjum umowy jest wypracowanie użytecznych rekomendacji dla przygotowywanego przez NCBR nowego instrumentu wsparcia dla spółek celowych na podstawie oceny śródokresowej Programu SPIN-TECH. Wyniki badania z jednej strony dostarczą informacji o efektach projektów realizowanych w ramach Programu, z drugiej zaś zapewnią wnioski i rekomendacje użyteczne przy projektowaniu przyszłych działań w ramach POIR.

Rezultaty przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane przez NCBR oraz instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie wdrożenia rekomendacji z badania. Odbiorcami wyników będą także beneficjenci w zakresie popularyzacji wiedzy o skutecznym transferze technologii za pomocą spółek celowych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Termin realizacji umowy to 34 tygodnie, licząc od dnia jej podpisania.